Sökning: "begrepp definitioner"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden begrepp definitioner.

 1. 1. Användning av visuellt stöd i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Winkler; Rebecca Värn; [2021]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; grundskolans tidigare år; matematik; problemlösning; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några lärare i grundskolans tidigare år använde sig av visuellt stöd vid problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen för att främja lärande och kunskapsutveckling hos elever i behov av särskilt stöd. Med hjälp av tidigare forskning och definitioner av olika begrepp lades grunden för att genomföra studien. LÄS MER

 2. 2. En offentlig mötesplats – en jämlik mötesplats? : En kvalitativ studie om den fysiska planeringen av jämlika mötesplatser i Linköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Sofia Jonsson; Anastasiya Savchenko; [2021]
  Nyckelord :spatial planning; social sustainability; equal public spaces; fysisk planering; social hållbarhet; jämlika mötesplatser;

  Sammanfattning : Despite the value of public spaces for creating greater social cohesiveness, they risk not being prioritized in urban planning. This thesis aims to investigate the role of public spaces for a social sustainable urban development, focusing on equality in Linköping. LÄS MER

 3. 3. När mord blir underhållning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elina Werther; Celina Lindh; [2021]
  Nyckelord :True crime; podcasts; offer; förövare; narrativ; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur brottsnarrativet utformas i true crime-poddar. Uppsatsens utgångspunkter är att besvara frågorna: Hur skildras offer och förövare? Hur används narrativa tekniker? Vilka emotioner urskiljs och hur används de? Studien genomförs med bakgrund i true crime-poddars framväxt de senaste åren, då tidigare forskning påvisar att dessa har en stor påverkan i samhället. LÄS MER

 4. 4. Värdering av tillgångar i tvångsmässiga situationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Alander; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; insolvens; expropriation; tvångslikvidation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Valuation of assets is important in several aspects. This essay has aimed to investigate how the valuation is done in compulsory situations and to identify the criteria’s that affect the valuation process in compulsory situations. LÄS MER

 5. 5. Strandskyddsdispens: Ianspråkstagen eller icke ianspråkstagen, det är frågan?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jessica Lundström; [2021]
  Nyckelord :Shoreland protection; shoreland protection exemption; enviromental code; right of public access; privatise; plot.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheten till dispens från strandskyddet enligt MB 7:18 c 1 p. Examensarbetet syftar även till att försöka förtydliga de begrepp som används kring dispensbesluten för MB 7:18 c 1 p. Arbetet beskriver bakgrunden till strandskyddet och den lagförändring som skedde 2009. LÄS MER