Sökning: "Stress Madeleine"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Stress Madeleine.

 1. 1. Den stressiga arbetsmiljön : Chefers stressförebyggande arbetsmiljöarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Miranda Loberg Nelisse; Madeleine Östergren; [2024]
  Nyckelord :Mangers; employee responsibility; work environment management; work environment; stress; chefer; personalansvar; arbetsmiljöarbete; arbetsmiljö; stress;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur chefer med personalansvar arbetar med arbetsmiljöfrågor för att förebygga och hantera stress på arbetsplatsen. Studien använder en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Totalt genomfördes 7 intervjuer med 7 olika chefer med personalansvar. Samtliga intervjuer spelades in. LÄS MER

 2. 2. Pedestrian movement and exposure to heat stress in Gothenburg, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Madeleine Cleverstam Vikström; [2023-06-22]
  Nyckelord :urban climate; heat stress; Space Syntax; pedestrian movement; urban morphology;

  Sammanfattning : An area in Gothenburg, Sweden, representing various planning designs and microclimates, were investigated, in order to estimate how the study area manifests potential pedestrian movement patterns and urban climate conditions in terms of heat stress. The study is based on the Geographical Information System (GIS) where pedestrian movement and heat stress is calculated. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor - kan patientsäkerheten vara hotad? : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Matilda Säll; Madeleine Hjelm Tidman; [2023]
  Nyckelord :Hög arbetsbelastning; patienters välmående; omvårdnad; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En central del inom hälso- och sjukvården är patientsäkerheten och vid arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor kan det finnas en ökad risk för försämrad kvalité på omvårdnaden. Upplevelsen av arbetsrelaterad stress på grund av hög arbetsbelastning och bristande möjlighet till återhämtning kan utgöra ett hot för jämlik hälsa och kan försämra möjligheten att bedriva en god och säker vård. LÄS MER

 4. 4. Finite Element Macro-modeling of a Historical Masonry Building : Influence of Isotropic vs Anisotropic Plastic Material Model Assumption in Static Analysis

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Madeleine Olsson; Maja Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, a macro-modeling strategy is implemented in a bearing wall with arch openings in an existing historical masonry building. This is to investigate what differences and similarities can be observed from the assumption of an orthotropic versus an isotropic constitutive material model. LÄS MER

 5. 5. Vem vårdar mig? : Stressrelaterad psykisk ohälsa utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Albin Hägg; Madeleine Litborn; [2022]
  Nyckelord :stress; sjuksköterska; psykisk ohälsa; stressorer; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor som drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle. Stress behöver inte vara skadligt för hälsan men när sjuksköterskan utsätts för stress under en längre period med minimal återhämtning ökar risken för att drabbas av sjukdom och ohälsa. LÄS MER