Sökning: "Tillräcklig revision"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Tillräcklig revision.

 1. 1. Professionell skepticism i en digitaliserad värld : En kvalitativ studie med fokus på den enskilde revisorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Gustafsson; Josefine Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Professionell scepticism; digitalization; auditor; future auditing; audit risk; Big 4; Professionell skepticism; digitaliseringen; revisor; framtidens revision; revisionsrisk; Big 4;

  Sammanfattning : Den enskilde revisorn har till uppgift att granska ett företags finansiella rapporter och kommunicera resultatet till företagets intressenter. För att kvalitetssäkra att den finansiella informationen visar på en rättvisande bild av det reviderade företaget krävs det att revisorn är ifrågasättande och uppmärksam i sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. Automatiseringens påverkan på revisionsprocessen idag och i framtiden : Ur ett revisorperspektiv 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Martin Brundin; Marcus Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Revision; Revision i framtiden; Automatisering; Tillförlitlighet; Revisonsrisk; Revisionsriskmodellen;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för automatiseringens påverkan på revisionsprocessen idag och i framtiden med avseende på tillförlitlighet och revisionsrisk. Studien utgår från tre forskningsfrågor: Påverkar automatisering revisionsriskmodellen? Hur påverkar automatiseringen revisionens tillförlitlighet? Hur anser revisorer att automatiseringen kommer påverka tillförlitligheten och revisionsriskmodellen i framtiden? Metod: Då studiens syfte varit att öka förståelsen för ämnet har vi använt en kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Förändrade krav på en tillräcklig revision? : En kvalitativ innehållsanalys av Revisorsinspektionens praxis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Helin; Ida Ödman Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Revision; Revisionsmisslyckanden; Tillräcklig revision; Revisionskvalitet; Revisorsinspektionen; Disciplinärenden; Praxis;

  Sammanfattning : Med bakgrund i den debatt som länge pågått kring revisionskvalitet, är studiens syfte att tillföra fördjupad kunskap om kraven på en ”tillräcklig revision” samt hur dessa förändras över tid. Det har studerats genom en kvalitativ innehållsanalys av tillsynsmyndigheten Revisorsinspektionens samtliga praxis under åren 2008, 2009, 2016 och 2017, totalt 177 stycken ärenden. LÄS MER

 4. 4. Extern revisions roll vid kreditbedömning : en studie om revisionspliktens avskaffande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Susanna Backman; Erika Dellmark; Martina Sundqvist; [2016]
  Nyckelord :avskaffad revisionsplikt; frivillig revision; kreditgivare; revisor; kreditbedömning; mindre aktiebolag; agentteori; revisionsteori;

  Sammanfattning : År 2010 trädde lagen i kraft angående avskaffad revisionsplikt för mindre aktiebolag. Det innebar att cirka 30% av Sveriges dåvarande aktiebolag förblev revisionsskyldiga. LÄS MER

 5. 5. Penningtvätt : Revisorns utbildning och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ann Bergqvist Pattihis; [2015]
  Nyckelord :Money laundering; accountant; auditor; suspicious transactions; accounting; audit; Penningtvätt; revisor; misstänkta transaktioner; redovisning; revision;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorer omfattas av penningtvättslagstiftningens krav och ska rapportera misstänkta transaktioner som de upptäcker till Finanspolisen. Men revisorernas rapporteringar är väldigt få. Tidigare studier visar på att bristande utbildning och kunskaper hos revisorerna kan vara en orsak till det låga rapporteringstalet. LÄS MER