Sökning: "Transteoretiska modellen Stages of Change"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Transteoretiska modellen Stages of Change.

 1. 1. TRANSTEORETISKA MODELLEN OCH FYSISK AKTIVITET: EN UTVÄRDERING AV STADIUMANPASSAD VÄGLEDNING

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Felix Reichard; Filip Söderlind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To promote both physical and mental health, reduce the risk of lifestyle-related diseases and prevent premature death, the World Health Organization recommends that adults aged 18-64 should participate in at least 150 minutes of moderate-intensity or 75-minute vigorous- intensity physical activity per week. In Sweden, more than one third of the population is physically inactive and there is a need for more effective methods to increase physical activity at the community level. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta med tobaksavvänjning i grupp

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Elsrud; [2014]
  Nyckelord :Tobaksavvänjning; tobaksavvänjning i grupp; distriktssköterska; Transteoretiska modellen Stages of Change ;

  Sammanfattning : Tobaksbruk är förknippat med ohälsa, stor risk finns att drabbas av följdsjukdomar. Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta med tobaksavväjning i grupp. En studie med kvalitativ ansats och deskriptiv design har gjorts. LÄS MER

 3. 3. En väg till förändring? : Coachingens betydelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonathan Ådjers; [2013]
  Nyckelord :Coaching; transtheoretical model; behavior change; motivation; goal setting; Coaching; transteoretiska modellen; beteendeförändring; motivation; målsättning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how some elected established coaching models works in practice, and how the respondents perceived the situation of having a coach. There were three participants in the study, two men and one woman. LÄS MER

 4. 4. Motionärers motivation och barriärer till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Linda Gatu; Emelie Wetterling; [2012]
  Nyckelord :Motivation; barriärer; hinder; motionärer; transteoretiska modellen; self-determination theory; relapse prevention theory; fysisk aktivitet; träning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilken grad av intern motivation och extern reglering till fysisk aktivitet som motionärer har, samt vilka barriärer de upplever till fysisk aktivitet och vilka strategier de använder sig av för att övervinna barriärerna. Bakgrunds variabler var kön och aktivitetsstadie. LÄS MER

 5. 5. Motivation för fysisk aktivitet på arbetsplatsen : en deskriptiv studie av motivationsfaktorer för fysisk aktivitet respektive inaktivitet enligt den transteoretiska modellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ingrid Göransson; Linda Sjöholm; [2003]
  Nyckelord :Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine and understand the motives employees on a particular workplace have towards physical activity and inactivity. This was done using the transtheoretical model which divides people into the five different stages representing each individual's motivational readiness for change towards a more physically active lifestyle and then comparing contemplation stage (inactive) with maintenance stage (active). LÄS MER