Sökning: "Ulleråker"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Ulleråker.

 1. 1. Verktyg för grönyteplanering i Uppsala : med fokus på Ulleråker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kajsa Engman; [2018]
  Nyckelord :grönska; offentliga rum; stadsplanering; strategier; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : Idag lever en stor del av världens befolkning i städer och detta leder till att städer blir allt tätare och tätare. I och med förtätningen av städer minskar ofta grönytor i städerna. Gröna miljöer innebär många fördelar som att bidra med luftrening, hålla en jämnare temperatur och biologisk mångfald. LÄS MER

 2. 2. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
  Nyckelord :dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. LÄS MER

 3. 3. Parkbryggan : en gestaltning av ett parkstråk i södra Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Kullander; Rebecca Karlsson; [2018]
  Nyckelord :spridningsvägar; rekreation; dagvatten; parkstråk; Ulleråker; Uppsala; trivalent design;

  Sammanfattning : Uppsala är en stad som växer och förtätas i snabb takt. Den höga exploateringen ger en ökad procent hårdgjord yta och färre grönområden. Detta leder till en större andel dagvatten som måste omhändertagas, då den naturliga infiltrationen minskar. En god tillgång av natur och rekreation är viktigt för människors välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Stadsplanering för en åldrande befolkning : En fallstudie av Ulleråkersprojektet i Uppsala

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elin Elfström; [2017]
  Nyckelord :ageing population; urban planning; elderly-friendly planning; age-friendly cities; elderly perspective; WHO global network for age-friendly cities and communities; åldrande befolkning; stadsplanering; äldrevänlig planering; äldreperspektiv; WHO:s globala nätverk för åldersvänliga städer och samhällen;

  Sammanfattning : Äldreperspektivet i stadsplaneringen är ett nästintill outforskat område i Sverige. Samtidigt står vi i Sverige, precis som i många andra länder, inför stora demografiska utmaningar kopplade till den snabbt åldrande befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Park på hög nivå : ett gestaltningsförslag för en takpark i Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Ridderstolpe; [2017]
  Nyckelord :bjälklag; gestaltning; gröna tak; takpark;

  Sammanfattning : Världen går mot att bli allt mer urban och det i kombination med dagens förtätningsideal ställer krav på att städer planeras och utformas på ett sådant sätt så att de blir både trivsamma och hållbara. Förtätning framhålls ofta som en hållbar planeringsstrategi, men i den ligger också flera utmaningar och det är av betydelse att förtätningen sker på ett effektivt och eftertänksamt sätt. LÄS MER