Sökning: "Ulrika Ivetun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulrika Ivetun.

 1. 1. Varför ska de lindas in i en bomullsvärld? : En studie om hur idrottslärare resonerar kring betygssättning och kunskapsbedömning på grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Ivetun; [2013]
  Nyckelord :Betyg och bedömning; betyg och bedömning särskolan; betyg idrott och hälsa; forskning betyg och bedömning; forskning betyg och bedömning särskolan; grundsärskolan; grundskolan; kommentarmaterial; ny läroplan grundsärskolan; debatt grundsärskolan; massmedia grundsärskolan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarUppsatsens syfte är att analysera och diskutera hur idrottslärare samt en person som är ansvarig för grundsärskolefrågor på Skolverket, resonerar kring betygsättning och skriftliga omdömen i idrottsämnet på grundsärskolan. Detta ska besvaras genom följade frågeställningar: Hur upplever idrottslärare undervisning och bedömning av kunskap i idrott och hälsa i grundsärskolan? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med betyg respektive skriftliga omdömen i grundsärskolan? Vilka antaganden ligger bakom skillnader i kursplanen för idrottsämnet på grundskolan och grundsärskolan? Vad utmärker idrottsämnet avseende bedömning och inkludering i jämförelse med andra ämnen? Vilka ramfaktorer möjliggör respektive begränsar bedömningen av eleverna på grundsärskolan i idrottsämnet?MetodKvalitativa intervjuer valdes för att få en mer djupgående inblick i hur respondenterna resonerar kring betyg och skriftliga kunskapsomdömen i idrott och hälsa på grundsärskolan. LÄS MER

 2. 2. Friluftslivets nya position i Lgr 11 : En kvalitativ studie om huruvida lärare i idrott och hälsa upplever möjligheter eller begränsningar med att förverkliga friluftslivet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Ivetun; [2012]
  Nyckelord :Friluftsliv; friluftsliv i skolan; begreppet friluftsliv; friluftsfrämjandet; friluftsgruppen; Al-Abdi; Erik Backman friluftsliv; lärarnas nyheter; friluftsliv forskning; ramfaktorteorin; läroplansteori; Skolverket friluftsliv; läroplanen; Lgr 11; kommentarmaterial till kursplanen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarI den nya läroplanen Lgr 11 har friluftslivet fått en ökad betydelse eftersom att friluftsliv blivit tilldelad en egen rubrik och för att utomhusmiljön betonas allt mer.Syftet med denna studie var därför att ta reda på hur fem utvalda idrott och hälsalärare  nu upplever möjligheter eller begränsningar med att realisera friluftslivsundervisningen. LÄS MER