Sökning: "Victoria Eidenvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Eidenvall.

  1. 1. DET MÅSTE INTE HANDLA OM FUNKTIONSHINDER - En kvalitativ innehållsanalys av stereotypa sociala representationer av fysiska funktionshinder i film.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Victoria Eidenvall; [2021-03-04]
    Nyckelord :Funktionshinder; funktionsnedsättning; stereotyper; förankring objektifiering; gestaltning; film; sociala representationer;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera stereotypa sociala representationer avfunktionshinder i långfilmer där en fysiskt funktionshindrad karaktär har enhuvudroll.Teori: Stereotypteori; social representationsteoriMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Filmer; The Fundamentals of Caring, Me before You, Soul Surfer, ChristmasEver After. LÄS MER