Sökning: "Viktor Andersen Nyström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Andersen Nyström.

  1. 1. SAMBANDET MELLAN SKULDSÄTTNING OCH LÖNSAMHET : En kvantitativ studie om svenska skogsföretag

    Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Viktor Andersen Nyström; Daniel Vikström; [2019]
    Nyckelord :Lönsamhet; Kapitalstruktur; Skuldsättning; Svensk skogsindustri;

    Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är viktig för den svenska ekonomin. Den står bland annat för 9-12% av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde, 90% av massa- och pappersproduktion samt 70% av sågade trävaror exporteras till utlandet. LÄS MER