Sökning: "aluminium"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade ordet aluminium.

 1. 1. ”Skrot är guld”. En kvalitativ fallstudie av ett väletablerat företags Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Harrysson; Isabel Rohman; [2019-05-07]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Brand Equity; Employer Value Proposition; företagskultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att studera Employer Branding på ett väletablerat företag. Employer Branding handlar om att marknadsföra sig som arbetsgivare och är idag viktigt för att locka och behålla kompetent personal (Parment, Dyhre och Lutz, 2017). LÄS MER

 2. 2. Ekologiskt fotavtryck av metallerna i en smartphone

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Jon Olerud; Niklas Gullström; Niklas Wesslander; Robin Åstrand; Victoria Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Ecological Footprint; MCDA; Smartphone; Sustainability;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to decide the ecological footprint of a smartphone and examine the ways the production of asmartphone can be improved. This is done by examining the ecological and the social aspects that are related to theproduction of smartphones. LÄS MER

 3. 3. A Study on Life Cycle Assessment-based Tool for the Early Stage of Building Design

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Nazila Ravan; [2019]
  Nyckelord :Architects; architectural design; buildings; carbon footprint; life cycle assessment; sustainability; tool;

  Sammanfattning : The responsibility of the building sector to diminish the harmful environmental impacts, locally and globally, has been extensively considered. Thus, Environmental Impact Assessment (EIA) in building and construction practices has been widely implemented. LÄS MER

 4. 4. Självuttorkning i betong med aluminatrika tillsatsmaterial

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Björn Grahn; Aleksandra Talevska; [2019]
  Nyckelord :Betong; cement; cementpasta; uttorkning; självuttorkning; tillsatsmaterial; aluminatrika tillsatsmaterial; värmeutveckling; ettringit; aluminat; relativ fuktighet; RF; CSA; CA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis work concerns the effect of high-alumina additives on the selfdesication of concrete. The purpose of the work was to examine the possibilities to optimize the binder-content of concrete with regards to self-desiccation. Two highalumina additives have been examined. LÄS MER

 5. 5. Lagerstyrning vid volatila inköpspriser : En fallstudie på Alutrade AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emma Mogensen; Linnéa Bosson; [2019]
  Nyckelord :Inventory; inventory control; inventory control models; volatile purchase prices; order quantity; order time; safety stock; stock turnover; Lager; lagerstyrning; lagerstyrningsmodeller; volatila inköpspriser; orderkvantitet; ordertidpunkt; säkerhetslager; lageromsättningshastighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Lagerstyrning är olika aktiviteter som rör hur ett lager hanteras och styrs. Styrningen av ett lager har en stor påverkan på ett företags lönsamhet då det hanterar de aktiviteter som berör lager och därmed också det bundna kapitalet. LÄS MER