Sökning: "analys av huckleberry finn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden analys av huckleberry finn.

 1. 1. Starka barn med "jävlar anamma" : En analys av grit i klassisk barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Johansson; [2018]
  Nyckelord :Grit; Perseverance; Goal Achievements; Children’s Literature; Social Class; Fighting Spirit; Grit; Uthållighet; Måluppfyllelse; Barnlitteratur; Social klass; Kämparanda;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka och skapa djupare förståelse för hur begreppet grit framställs som motiv i klassisk barnlitteratur. Grit kan definieras som "the disposition to pursue long-term goals with sustained interest and effort over time" (Duckworth et al, 2014, s. 2). LÄS MER

 2. 2. "Bad boys" - företeelsen i fyra amerikanska och engelska romaner

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Bowman Lindell; [2010]
  Nyckelord :Thomas Bailey Aldrich; The Story of a Bad Boy; Mark Twain; Samuel Langhorne Clemens; The adventures of Tom Sawyer; Tom Sawyers äventyr; The adventures of Huckleberry Finn; Huckleberry Finns äventyr; Richmal Crompton; Just William; Bad boys; genus; mansforskning; pojkboken; R.W. Connell; John Stephens; Kenneth B Kidd;

  Sammanfattning : Romanerna som ligger till grund för uppsatsens analys är Thomas Bailey Aldrich The story of a bad boy, Mark Twains Tom Sawyers och Huckleberry Finn samt Richmal Cromptons Just William. Syftet med uppsatsen är att undersöka de litterära gestalter som tar sig skepnad i företeelsen "bad boys" och de frågor som ställs i uppsatsen är: Hur och varför uppkom företeelsen "bad boys"? Hur växte genren "bad boys" fram? Vad karaktäriserar "bad boys" företeelsen? Uppsatsens narratologiska utgångspunkter bygger bland annat på Mieke Bals teori om fabelns och de textanalytiska begrepp som Maria Nikolajeva redogör för: tid och plats, författarens och läsarens föreställning av författaren, samtid och tidsperspektiv. LÄS MER