Sökning: "att vara halv"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden att vara halv.

 1. 1. Bestämning av myosin ATPas med NADH-kopplade mätsystem jämfört med in vitro motilitet med isolerat myosin och aktin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rahaf Soudan; [2021]
  Nyckelord :Myosin; Actomyosin; heavy meromyosin; NADH-kopplade mätsystem; in vitro-motilitetsanalys IVMA .;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie var att jämföra NADH-kopplade mätsystem och in vitro motilitets-analys (IVMA) för att bestämma aktiviteten hos isolerat myosin. Från NADH-kopplade analysmätningar bestämdes tre parameter: den maximala hastigheten med vilken myosin hydrolyserar ATP i frånvaro av F-aktin (V0), den maximala ATPas-hastigheten för myosin i närvaro av mättande aktin (kcat) och den koncentration av aktin som behövs för att nå halv maximal aktivering av myosin ATPas-aktivitet (KATPas). LÄS MER

 2. 2. Democratizing public space : Changing functions of space by engaging residents in a playful co-creation process

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :NICOLE ARTHUR CABRERA; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I would like to open this thesis by asking the reader to reflect on the following questions regarding the urban space they live in or transit through often: How are these spaces designed? Do residents or inhabitants influence the design of these spaces? In many cities around the world we are witnessing an increased interest from the top management in including inhabitants in their planning and design schemes, yet there seems to be a problem. The way to do this remains top-down in the great majority of cases, meaning that the role of the user of space is clearly differentiated from the expert (urban planner, designer, architect), who tends to consult residents rather than include them as equals in the processes of modifying space. LÄS MER

 3. 3. ANSYS Fluent usage in product development : Aqualitative analysis of Volume of Fluidsimulations in the internal design of a dry toilet

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Daniele Origuella; [2021]
  Nyckelord :ANSYS Fluent; product development; VOF; ANSYS Fluent; Produktframtagning; VOF;

  Sammanfattning : The World Health Organization estimates that over two billion people did not have access to a toilet in 2017. The dejects produced often end up in bodies of water and, as one in every ten crops is watered with wastewater, this is estimated to cause half a billion deaths per year. LÄS MER

 4. 4. Hydrodynamic modelling of fate and transport of natural organic matter and per- and polyfluoroalkyl substances in Lake Ekoln

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Ekman; [2021]
  Nyckelord :Ekoln; Natural organic matter NOM ; Total organic matter TOC ; Colour; degradation; sedimentation; photooxidation; PFAS; MIKE 3 FM; Ekoln; naturligt organiskt material NOM ; totalt organiskt kol TOC ; färg; nedbrytning; sedimentation; foto-oxidation; PFAS; MIKE 3 FM;

  Sammanfattning : Societies are facing great challenges with obtaining a good quality and quantity of drinking water in the context of climate change. Increases in natural organic matter (NOM) and per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have been observed in lakes and drinking water the past years, which is of great concern for water treatment plants in Sweden. LÄS MER

 5. 5. “Två lärare på en hel klass ser mer än en lärare på en halv klass” : En kvalitativ studie om vilket arbetssätt högstadielärare anser passa bäst i undervisning av idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Wahlström; Emma Magnusson; [2021]
  Nyckelord :tvålärarsystem; enlärarsystem; likvärdig undervisning; sambedömning;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras och presenteras vad idrottslärare på högstadiet anser att arbetssätten enlärarsystem och tvålärarsystem har för olika för och nackdelar, samt om den likvärdiga undervisningen i ämnet påverkas av huruvida lärare väljer att bedriva sin undervisning. Trots att läraryrkets påfrestningar fortsätter att öka så väljer majoriteten av skolor att bibehålla ett enlärarsystem inom skolverksamheten, även om ett tvålärarsystem både kan ge lärare större förutsättningar till att undvika långtidssjukskrivningar, skapa trygghet vid bedömning och minimera en orättvis skolgång för eleverna. LÄS MER