Sökning: "bäddvolymer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet bäddvolymer.

 1. 1. Utvärdering av reningseffektivitet och driftstabilitet vid kombination av aktivt kol och anjonbytare för avskiljning av läkemedel och PFAS i avloppsvatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lovisa Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Pharmaceuticals; PFAS; Removal; Wastewater Treatment; Activated Carbon; Anion Exchange; Läkemedel; PFAS; Avskiljning; Avloppsreningsverk; Aktivt kol; Anjonbytare;

  Sammanfattning : Läkemedel och per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) har identifierats i utgående vatten från avloppsvattenverk där förekomsten av dessa mikroföroreningar har fått mycket uppmärksamhet då dessa ämnen har visats kunna leda till negativa effekter på den akvatiska miljön. De traditionella reningsteknikerna som idag används på avloppsreningsverk (ARV) har begränsad reningseffekt på mikroföroreningar där ett särskilt reningssteg för avancerad rening av mikroföroreningar krävs för att minska utsläppen av dessa till miljön. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av effektivitet för aktivt kol och anjonbytare vid reduktion av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) samt läkemedelssubstanser i avloppsvatten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Monika Kalecinska; [2021]
  Nyckelord :PFAS; pharmaceuticals; wastewater treatment plant; advanced treatment; activated carbon; anion exchange; PFAS; läkemedel; avloppsreningsverk; avancerad rening; aktivt kol; anjonbytare;

  Sammanfattning : Avloppsreningsverk (ARV) utgör en viktig del som spridningsväg för utsläpp av organiska mikroföroreningar, som per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och läkemedelssubstanser, från samhället till den akvatiska miljön. Befintliga reningssteg vid ARV reducerar mikroföroreningar dåligt varav denna studie syftade till att jämföra reduktionseffektiviteten av 5 olika granulära aktiva kol (GAK) och en anjonbytare (AIX) för att välja ut det material som är mest lämpat för vidare undersökningar i pilotskala inför installation ett avancerat reningssteg i Kungsängsverkets ARV i Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) Removal from Landfill Leachate : Efficiency Evaluation in Column Experiments

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emelie Johnson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are known for their wide spread in the environment, their persistent properties and their ability of biomagnification through the food chain. With properties such as oil and water repellence, temperature resistance and a long lifespan they have been frequently used in various areas, e.g. LÄS MER

 4. 4. Prestationsanalys av granulerataktivt kol (GAC) – en jämförelse mellan två etablerade GAC-typer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tyra Morell Bonin; [2017]
  Nyckelord :water treatment plant; DOC; TOC adsorption; absorption; fluorescence; vattenverk; TOC; DOC; fluorescens; adsorption; absorption;

  Sammanfattning : Vattenverket Görväln i Järfälla planerar ett nytt vattenverk i framtiden, lokaliserat intill nuvarande vattenverk. Idag är den kemiska barriären, granulerat aktivt kol, ur funktion och utvärderas i det här projektet för att effektivisera processen. LÄS MER

 5. 5. Reduktion av organiskt material med MIEX®

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Sara Abrahamsson; [2012]
  Nyckelord :MIEX®; jonbyte; vattenrening; organiskt material; regenerering;

  Sammanfattning : Uppsala- och Stockholmsregionerna använder Mälaren och dess tillflöden som dricksvattenkällor. I Mälaren varierar halten organiskt kol från år till år och kan medföra problem såsom oönskad lukt, smak och färg vid dricksvattenrening. LÄS MER