Sökning: "beskriva en bild svenska c"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden beskriva en bild svenska c.

 1. 1. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Teresa Laurisch; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

  Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Finansiella målsättningar i årsredovisningar : En kvantiativ studie av svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Hamrén; Nils Ryngmark; [2016]
  Nyckelord :Financial objectives; goals; voluntary information; forward-looking information; annual reports; asymmetric information; stakeholder theory; signaling theory; Finansiella målsättningar; frivillig information; framåtblickande information; årsredovisningar; asymmetrisk information; intressentteorin; signaleringsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Finansiella målsättningar inom årsredovisningar – En kvantitativ studie av svenska börsbolagNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Andreas Hamrén och Nils RyngmarkHandledare: Arne FagerströmDatum: 2016 – januariSyfte: Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra skillnader angående finansiella målsättningar i årsredovisningar samt hur förutbestämda faktorer påverkar dessa skillnader.  Metod: Studien har en kvantitativ metod som utgår från en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. The introduction of Migration Courts in Sweden - a shift of power in the asylum process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Erixon; [2011]
  Nyckelord :public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2006 genomfördes en reform av den svenska asylprocessen. Det tidigare systemet hade utsatts för stark kritik, och särskilt överklagandeinstansen, Utlänningsnämnden, hade blivit en symbol för en godtycklig, och samtidigt restriktiv asylpolitik. LÄS MER

 4. 4. Ett skepp kommer lastat med PR– en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marie-Louise Nilsson; Anna Green; [2011]
  Nyckelord :PR – praktik; Pseudohändelser; Publika relationer PR ; Opinionsbildning; Medielogik; Nyhetsförmedling ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Ett skepp kommer lastat med PR – en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVK201:1, C-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Anna Green. Handledare: Bo Isenberg Innehåll: En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering av Ship to Gaza aktionen mellan 2010-05-30 till 2010-06-30. LÄS MER

 5. 5. IT-revision. En studie av kunskap och förståelse

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Dolck; Niclas Roos; [2009-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att de reviderade bolagens verklighet förändras, i och med ökatinternationellt ekonomiskt utbyte, ställs också krav på revisionsprocessens anpassningtill dessa nya förhållanden. Den ökade internationaliseringen i företagens omvärld harlett till ett behov av effektiviseringar, något som gjorts möjligt med hjälp avinformationsteknologi, men även ett behov av harmoniserad lagstiftning då företagverkar globalt över landsgränserna. LÄS MER