Sökning: "Karin Erixon"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karin Erixon.

 1. 1. Ungas "role-exit" från en kriminell livsstil - sett ur några professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karin Erixon; [2018]
  Nyckelord : role-exit ; identitet; tankemönster; ungdom; kriminell livsstil;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project was to get increased knowledge about the difficulties youth might face while disengaging from a criminal lifestyle, and this from a professional perspective. To achieve this I interviewed four professionals working within the Social service and Prison and probation service. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av motiverande samtal (MI) : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Erixon; Karin Rydén; [2015]
  Nyckelord :erfarenheter; hälsofrämjande; kommunikation; livsstilsförändring; MI; motiverande samtal; samtal; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The introduction of Migration Courts in Sweden - a shift of power in the asylum process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Erixon; [2011]
  Nyckelord :public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2006 genomfördes en reform av den svenska asylprocessen. Det tidigare systemet hade utsatts för stark kritik, och särskilt överklagandeinstansen, Utlänningsnämnden, hade blivit en symbol för en godtycklig, och samtidigt restriktiv asylpolitik. LÄS MER