Sökning: "bis bas"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden bis bas.

 1. 1. Closing in on social anxiety : Investigating social anxiety, personality, affectivity, and social distance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för psykologi; Uppsala universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Andersson; Tora Sjökvist; [2019]
  Nyckelord :Social anxiety; Big Five personality traits; BIS BAS; trait anxiety; social distance; virtual reality;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Improvisation Skills and Motivation Behavior from a Human Factors Perspective

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daban Rizgary; [2019]
  Nyckelord :BIS BAS; improvisation; HTA; human-factors; pandemic; crisis; motivation behavior;

  Sammanfattning : The motivation to avoid punishment, or to pursue reward can result in certain behavioral tendencies. It is known that individuals with higher sensitivity towards reward can express traits of extrovertedness, openness to novel situations, and a general appetite for feeling good. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos högkänsliga personer : en studie om högkänslighet, självmedkänsla och personlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Rosalinde Brongers; [2015]
  Nyckelord :Highly Sensitive Person; Sensory-Processing Sensitivity; Quality of Life; Self-compassion; BIS BAS; Extraversion; Neuroticism; Högkänsliga Personer HSP ; Sensory-Processing Sensitivity; Livskvalitet; Självmedkänsla; BIS BAS; Extraversion; Neuroticism;

  Sammanfattning : Tjugo procent av alla människor är högkänsliga (HSP = Highly Sensitive Person), vilket innebär att de är födda med ett känsligt nervsystem. Många HSP upplever negativa konsekvenser i sin vardag som påverkar livskvaliteten. LÄS MER

 4. 4. Känslig för belöning eller känslig för bestraffning? : En studie om skillnader i motivationsfaktorer mellan de som är i en långtidsarbetslöshet och de som har en tillsvidareanställning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Oskar Karlsson; Johan Wallin; [2014]
  Nyckelord :Motivation; Arbetslöshet; BIS BAS-skalan; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Det ansågs intressant att se om det förelåg någon skillnad vad gällande motivation mellan arbetslösa och de med en tillsvidareanställning, då arbetslöshet bland annat kan påverka en individs motivation, självkänsla och identitet. Studien genomfördes som en enkätundersökning med frågor som avsåg att mäta människors känslighet för belöning och deras känslighet för bestraffning (BIS/BAS-skalan, se Carver & White, 1994). LÄS MER

 5. 5. Social ångeststörning (SAD) och beteendeinhibering som barn – en psykometrisk och jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anders Håkansson; [2014]
  Nyckelord :Social ångeststörning; BI; BA; temperamentsegenskaper; FFFS; BIS; BAS; behavioral inhibition system; behavioral activation system; KBT; kognitiv beteendeterapi; SAD; performance SAD; social fobi; principal komponentanalys; social inhibering; prinicpal axis factoring; temperamentsdrag; DSM; DSM-IV; mini-SPIN; kovariansanalys; intern konsistens; Liebowitz social anxiety scale; LSAS; LSAS-SR; temperamentsforskning; reinforcement sensitivity theory; beteendeinhibering; beteendeaktivering; explorativ faktoranalys; faktoranalys; ANCOVA; blyghet; social ångest;

  Sammanfattning : Social ångeststörning (SAD) är ett ångestsyndrom som orsakar stor funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet. I föreliggande studie presenteras förklaringsmodeller till SAD med fokus på temperamentsforskning och reinforcement sensitivity theory (RST). LÄS MER