Sökning: "causes and measures"

Visar resultat 16 - 20 av 468 uppsatser innehållade orden causes and measures.

 1. 16. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med omvårdnadsåtgärder vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom på särskilt boende : En kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michelle Stonham; Saga Wahlström; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; nursing measures; person-centered care; qualitative content analysis; demens; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnadsåtgärder; personcentrerad vård; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en ökande folksjukdom, att drabbas av demens ger i nio av tio fall beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demens i första hand lindras med omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 2. 17. Detta bör fastighetsägare och fastighetsförvaltare av äldre murverkshus veta om sina fasader

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Arvid Jogefors; Oscar Edh-Welinder; [2020]
  Nyckelord :Murverkshus; Korrosion; Fastighetsägare; Fasad; Fuktskador;

  Sammanfattning : Mellan år 1850 - 1930 var de dominerande arkitekturstilarna i Malmö stad väldigt stuckatur- och detaljrika. Flera av murverksbyggnaderna utförda i dessa stilar har problem med att delar av fasaden går sönder och rasar ned i gatan, vilket utgör en risk för person- och egendomsskador. LÄS MER

 3. 18. Skogsbränder, en fara eller icke fara? : En studie om framtidens skogsbränder, dess konsekvenser och bekämpning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Toni Issa; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; Risk; Fire risk; Physical planning; Risk analysis; Skogsbrand; Risk; Brandrisk; Fysisk planering; Riskanalys;

  Sammanfattning : In 2018, forest fires occurred in Sweden, which put high pressure on rescue services and society. Several parts of the country were subject to a fire ban. The purpose of the document study is to investigate whether forest fires could become a continuous danger for municipalities and their inhabitants in the future. LÄS MER

 4. 19. Students’ Conceptions of Assessment : A Case Study on Two Classroom-Based Tests for Student Learning in the IB (International Baccalaureate) Programme in Sweden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Richelle Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines IB (International Baccalaureate) students’ conceptions of assessment and their learning outcomes. Twenty pre-DP (Diploma Programme) students from two different classes from a Swedish school were interviewed for this research. LÄS MER

 5. 20. Begränsar begränsningen av begränsningsvillkor samtliga begränsningsmöjligheter av växthusgasutsläpp? - Den förvirrande bestämmelsen i 16 kap. 2 § c miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :miljörätt; utsläpp av växthusgaser; EU:s utsläppshandel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Environmental Code is an important tool for reducing Sweden’s greenhouse gas emissions and the prospect of reaching a climate-neutral state by the year 2045. The Environmental Code’s permit procedure for environmentally hazardous activities can influence the actions and precautionary measures a business operator must undertake when operating an activity that causes inconvenience to the environment though, for example, greenhouse gas emissions. LÄS MER