Sökning: "creation of identity"

Visar resultat 1 - 5 av 522 uppsatser innehållade orden creation of identity.

 1. 1. “Vart kommer du ifrån?” - egentligen : - En kvalitativ studie om kvinnor med dubbel kulturtillhörighet och deras identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Fredriksson Rapp; Maria Lugnehav; [2022]
  Nyckelord :In-betweenship; third culture kid; social identity; cultural identity; immigrants; double cultural affiliation; identity formation; ethnicity; Mellanförskap; social identitet; kulturell identitet; invandrare; dubbel kulturell tillhörighet; identitetsbildning; etnicitet;

  Sammanfattning : This study aims to examine how identity creation in young women is affected by living in an in-betweenship state. In addition, with the help of our interviewees' stories, we also want to highlight the advantages and disadvantages that the women themselves see in this phenomenon. LÄS MER

 2. 2. Ungdomskulturens betydelse för identitetsskapandet i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Noha Kabis; [2022]
  Nyckelord :Ungdomskultur; sociala medier; identitetsskapande; bildpedagogik;

  Sammanfattning : I studien presenteras en studie om ungdomskultur och dess betydelse, samt sociala medier och kommunikation på internet  där bildämnet och identitetsskapande är kopplat till detta.  I den här studien besvaras följande frågeställningar: Vilka sociala medier används och hur ser ungdomar på sin användning av dessa, samt om hur sociala medier har en plats i bildämnet? Vilka influenser i form av förebilder och fenomen väljer ungdomarna på sociala medier? Vilken betydelse anser ungdomarna att dessa influenser har för sitt eget identitetsskapande inom bildämnet? För att kunna besvara frågeställningarna och syftet gjordes en intervjustudie på två olika skolor vid två olika tillfällen. LÄS MER

 3. 3. PARASPORTENS BETYDELSE FÖR MEDLEMMAR I FIFH MALMÖ : EN TILLGÄNGLIG PLATTFORM FÖR GEMENSKAP OCH IDENTITETSUTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sarah Kronblad; Emma Holmén; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; community; identity; parasport; physical disability; social impact.; Fysisk funktionsnedsättning; gemenskap; identitet; parasport; social påverkan; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa vad som motiverar personer med funktionsnedsättning till idrott med hjälp av en kvalitativ intervjustudie. Studien utgår från parasport föreningen FIFH, där syftet genom studien är att försöka ta reda på vad FIFH har för betydelse för sina medlemmar och vad som motiverar medlemmar till fortsatt träning. LÄS MER

 4. 4. Får alla lekar lekas? : förskollärares uppfattningar om krigslekar, lek och identitetsskapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Holmgren; Johansson Martina; [2022]
  Nyckelord :Lek; krigslek; krigsleksaker; rollek; identitetsskapande; identitet; förskollärare; media; genus.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Historiebruk som historiemedvetande i den mångkulturella skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Simon Juth; Tobias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Historical consciousness; History culture; Multicultural classroom; Narrative story; Swedish Schools Inspectorate; Temporal orientation; Uses of history;

  Sammanfattning : The first aim of this SAG is to present and study three different researchers: Dahl (2021),Thorp (2016) and Johansson (2012) on how the subject of the use of history can beimplemented into history teaching and evolve students' way of thinking towards a betterhistorical consciousness. The second aim of this paper is to reflect on how the term uses ofhistory can be best implemented in a multicultural classroom. LÄS MER