Sökning: "deliberative democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden deliberative democracy.

 1. 1. DESINFORMATION, KOMMUNIKATION OCH KLASSRUMMET : Lärares upplevelser av desinformation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ivan Granberg; [2021]
  Nyckelord :​civics education; deliberative democracy; disinformation; fake news; media literacy; misinformation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine perceptions among civics teachersactive in upper primary and secondary schools in Sweden regardingdisinformation. In particular, the study focuses on ways in which disinformation inthe classroom interacts with media literacy as well as deliberative democraticideals. LÄS MER

 2. 2. Medborgardialoger – demokratisering för politisk jämlikhet? : En fallstudie av medborgardialoger i två svenska kommuner som uttryck av deliberativ demokrati

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Lundin; [2021]
  Nyckelord :Political participation; political equality; citizen dialogues; municipalities; deliberative de-mocracy; local democracy; inclusion; participation; argumentation; transparency; decision-making influence.; Politiskt deltagande; politisk jämlikhet; medborgardialoger; kommuner; deliberativ demo-krati; lokal demokrati; inkludering; deltagande; argumentation; transparens; beslutspåver-kan.;

  Sammanfattning : Rätten till politisk delaktighet skapar möjligheter för medborgare att göra anspråk på sina mänskliga rättigheter, och därmed möjliggör för medborgare att påverka sina levnadsförhållanden. Frånvaron av möjligheter till att delta och att kunna påverka beslut är därmed ett betydande rättighetsproblem. LÄS MER

 3. 3. Medborgarförslag i Östersund kommun : En experimentell jämförande studie om medborgarförslag och e-medborgarförslaginom samma kommun.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jimmy Björklund; [2021]
  Nyckelord :Petitions; e-petitions; citizen participation; deliberative democracy; quasiexperiments; political majority; gender; Östersund municipality.; Petitioner; e-petitioner; medborgarförslag; deliberativ demokrati; kvasiexperiment; politisk majoritet; kön; Östersund kommun.;

  Sammanfattning : This case study has looked at the significance transition from petitions to e-petitions has have for the proportion of approved proposals in the municipal council within Östersund municipality. The study has used a deliberative approach to how conversations are conducted between institution and citizen, this has been tested using a quasi-experiment and included a comparison with an after-before scenario with petitions and possible effects within different social groups that can be affected. LÄS MER

 4. 4. A sovereign abode – Democracy, discipline and deliberation in a Swedish housing association from 1943 to the present

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Marcus Schmidt; [2021]
  Nyckelord :Autonomy; civil society; collective decision-making; freedom; Hannah Arendt; Jürgen Habermas.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since its inception, the discipline of sociology has struggled to bridge the gap between structure and agency. How is it that individuals can be free whilst also part of a larger context that determines their actions? This study aims to make a small contribution towards solving this conundrum. LÄS MER

 5. 5. Neutrality: a cornerstone of facilitation practice? : analysing the use of neutrality within facilitation of sustainability dialogue through identity construction

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Boesten; [2021]
  Nyckelord :facilitation; neutrality; equity; frames; sustainability dialogue; conflict management; planning process; equality; trust; deliberation; multi-partiality; reflective practice; deliberative democracy;

  Sammanfattning : There is a growing need for sustainability transitions in the world. Inclusive environmental governance could be a tool to enable these and is therefore getting increasingly popular. The use of stakeholder and citizen dialogues is recognized to be fundamental to strategies for inclusive environmental governance. LÄS MER