Sökning: "street-level bureaucracy"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden street-level bureaucracy.

 1. 1. Fältarbetets professionella utmaningar. En kvalitativ studie om hur fältarbetare beskriver upprätthållandet av och utmaningar med professionalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Lantz; Sigrid Algesten; [2021-05-26]
  Nyckelord :detached youth work; profession; professionalism; legitimacy;

  Sammanfattning : The aim of this study was to look into detached youth workers' experiences of being perceivedas professional in their work, whether they meet challenges in upholding professionalism andin what way they describe how they cope with different expectations. The empirical baseconsisted of seven semi-structured interviews with employed detached youth workers fromthree different work groups. LÄS MER

 2. 2. ''Det är en del av jobbet, men det borde inte vara det'' - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare definierar och förhåller sig till hot och våld inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Blerina Demiqi; Faraz Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Social services; the construction of threats and violence; work-related threats and violence; street-level bureaucracy; interviews; social workers; workplace violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Now and then you can read about the threats and violence that occur at different workplaces, it’s common for social workers to be exposed to threats and violence. Studies have shown that people working within social services are more exposed to threats and violence compared to people with other occupations. LÄS MER

 3. 3. ”Jag kan inte göra mitt jobb som i vanliga fall, det gör ju ont i hjärtat någonstans” : En kvalitativ studie om yrkesverksamma på kvinnojourers upplevelser av att arbeta, bemöta och kommunicera med våldsutsatta kvinnor under Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Siri Winblad; Agnes Gran; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; women shelter; men’s violence against women; street-level bureaucrats; discretion; treatment; and communication; Covid-19; kvinnojour; mäns våld mot kvinnor; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; bemötande och kommunikation;

  Sammanfattning : I denna studie har nio semistrukturerade intervjuer genomförts utifrån en kvalitativ studie med yrkesverksamma på kvinnojourer runt om i Sverige. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma på kvinnojourer har upplevt det att arbeta på en kvinnojour samt hur deras bemötande och kommunikation gentemot våldsutsatta kvinnor har påverkats under tiden för pandemin. LÄS MER

 4. 4. Den stressade frontlinjebyråkraten : En kvantitativ studie om lärares stresshantering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Fordner; [2021]
  Nyckelord :Michael Lipsky; street-level bureaucracy; client-processing strategies; coping strategies; teachers; heavy workload;

  Sammanfattning : Michael Lipsky states through his theory of street-level bureaucracy that teachers, among other street-level occupations, often work under a heavy workload due to parameters built into their occupations characteristics and limited resources. Lipsky says that street-level bureaucrats therefor under the influence of their works natural discretion tend to use client-processing strategies to lighten the pressure to make their work situation bearable. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan det teoretiska handlingsutrymmet och det praktiska arbetet inom ett antal HVB för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Henriksson; Amanda Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Discretion in social work; residential care; limited discretion; street-level bureaucracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find the dynamics between professionals’ discretion and how it is expressed in the residential care homes for children and young people. Six qualitative semi structured interviews were conducted with professionals' who work in direct contact with children and youths on residential care. LÄS MER