Sökning: "familjerelaterad omvårdnad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden familjerelaterad omvårdnad.

 1. 1. I nöd och lust : En litteraturstudie om äldre närståendes erfarenheter relaterade till att vårda en partner med demenssjukdom i hemmet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :My Westerlund; Lydia Wykman; [2021]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Erfarenheter; Närstående; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdom ökar successivt och därmed blir de närstående som vårdar en partner med demenssjukdom i hemmet allt fler. Den teoretiska referensramen är familjefokuserad omvårdnad med fokus på familjerelaterad omvårdnad som syftar till att sjuksköterskor ska sätta närstående i centrum. LÄS MER

 2. 2. Familjens delaktighet i vården av barn och unga med anorexia nervosa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Moa Lindblad; Erika Bäckman; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; familjerelaterad omvårdnad; närstående; ätstörning;

  Sammanfattning : Introduktion: Anorexia nervosa är en ätstörning och innebär en viljestyrd viktnedgång. Sjukdomen drivs av en förvrängd kroppsuppfattning och förekommer hos 1–2 %  av individer i Sverige. När ett barn insjuknar i anorexia nervosa påverkas också föräldrar och syskon. LÄS MER

 3. 3. Att beskriva anhörigas behov av information när en närstående diagnostiserats med hjärtsvikt : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Albertsson; Linnéa Hoffer Holmgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en vanlig folksjukdom i hela världen. Inom sjukvården ligger fokus ofta på den som diagnostiserats med sjukdomen. När någon fått diagnosen hjärtsvikt påverkas även de anhöriga. Information efterfrågades av anhöriga för att de skulle kunna stödja och hjälpa sin närstående. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelse av stöd, när anhörig drabbas av allvarlig sjukdom. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Åsa Blom; Maria Hertzberg; [2017]
  Nyckelord :Critically ill; experience; family-centered; nurse; significant other; support.; Allvarlig sjukdom; familjecentrerad; närstående; sjuksköterska; stöd; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan på 1970-talet uppmärksammades närståendes situation inom vården, och trots att det har skett en ökning kring familjerelaterad forskning under de senaste 20 åren finns det fortfarande brister inom familjerelaterad omvårdnad Syfte: Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevda behov av stöd från sjuksköterskan när en anhörig drabbas av allvarlig sjukdom eller skada. Metod: Den studie som genomfördes var en litteraturstudie, den inkluderar 10 artiklar varav 8 var kvalitativa och 2 var kvantitativa. LÄS MER