Sökning: "femfaktorteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet femfaktorteorin.

 1. 1. Socialpsykologisk vy på självet : En kvantitativ analys av personlighet och identitetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Raber Hamad; [2018]
  Nyckelord :HEXACO; personality; DIDS; identity facets; affects; Personlighet; identitet; identitetsutveckling; självet; HEXACO; DIDS; femfaktorteorin; självet; psykologi; sociologi; personlighetspsykologi; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de individuella skillnaderna i hur personlighet påverkar identitetsutvecklingen. ”Honesty-humility (H), Emotionality (E), Extraversion (X), Agreeableness versus Anger (A), Conscientiousness (C) och Openess to Experience (O)” förkortas till HEXACO och används för att definiera personlighet. LÄS MER

 2. 2. Programmerarens anställningsbarhet : Bedömning av personlighetsdrag vid rekrytering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Edvard Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; arbetsmarknad; femfaktorteorin; IT-branschen; personlighetsbedömning; rekrytering;

  Sammanfattning : Studien grundade sig på sex semistrukturerade intervjuer samt en pilotintervju med yrkesverksamma personer med erfarenhet av att rekrytera programmerare. Undersökningen gav perspektiv kring både hur de bedömer, men även vad de värderar när de bedömer kandidaternas personlighet. LÄS MER

 3. 3. Vilka egenskaper värdesätter rekryterare inom komplex tjänsteförsäljning? : En studie genomförd med personlighetsverktyget "The Big-Five"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Philip Grabert; Philip Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Big Five; recruiters; sales recruiters; recruitment matching; recruiting methods;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vilka egenskaper värdesätter rekryterare inom komplex tjänsteförsäljning? – En studie genomförd med personlighetsverktyget ”The Big-Five” Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Philip Grabert och Philip Sandberg Handledare: Jonas Kågström Nyckelord: Big Five, recruiters, sales recruiters, recruitment matching, recruiting methods Datum: 2018 – Maj Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilken personlighetsprofil enligt Big-Five teorin, som rekryteringsansvariga verksamma inom komplex tjänsteförsäljning söker. Ansats/Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod som via insamling av data från ett deduktivt förhållningssätt utgår från en positivistisk förutsättning. LÄS MER

 4. 4. Kan personlighetsdraget extroversion-introversion förklara livstillfredsställelse hos svenska studenter?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Pontus Gustafsson; Joline Persson Herneld; [2017]
  Nyckelord :femfaktorteorin; extroversion; introversion; känsla av sammanhang; livstillfredsställelse;

  Sammanfattning : För att uppnå självförverkligande är det generellt fördelaktigt att vara initiativtagande,utåtriktad och pratglad, snarare än tillbakadragen, tystlåten och eftertänksam. Har dessa olikapersonlighetsegenskaper betydelse för människors välmående? Syftet med denna studie varatt undersöka 1) om personlighetsdraget extroversion-introversion kan förklaralivstillfredsställelse och känsla av sammanhang (KASAM) hos svenska studenter och 2) omKASAM har en modererande effekt på sambandet mellan extroversion-introversion ochlivstillfredställelse. LÄS MER

 5. 5. Könsföreställningars inverkan på uppfattningen av en individ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mathilda Olausson; Tove Granqvist; [2017]
  Nyckelord :gender beliefs; bias; gender differences; big five model; personality traits; könsföreställningar; bias; könsskillnader; femfaktorteorin; personlighetsdrag;

  Sammanfattning : Att kvinnor och män bedöms olika enbart baserat på könstillhörighet har tidigare kunnat konstateras i flertalet olika sammanhang. Föreliggande studie syftade till att undersöka hur personlighetsdragen hos en individ uppfattades beroende på om individen var kvinna eller man, samt huruvida skillnader i uppfattningen av individen gick i linje med generella könsföreställningar. LÄS MER