Sökning: "Subjective well-being"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Subjective well-being.

 1. 1. Happiness and Income - Analysis of the relationship between happiness and income

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Daniella Larsen Ocampo; Hanna Magnusson; [2022-02-28]
  Nyckelord :Subjective well-being; Happiness; Life satisfaction; GDP per capita;

  Sammanfattning : The relationship between happiness and GDP per capita is relatively controversial due to the various findings. Therefore, this paper investigates the relationship between GDP per capita and happiness for 37 European countries between 2002 and 2018. LÄS MER

 2. 2. "Jag är vid god hälsa, alltså är Jag” : En studie om ungdomars åsikter och beteenden kring hälsa och välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Ali Salahaddin; Agnes Delin; [2022]
  Nyckelord :Body perception; orthorexia; the subjective body; the objective body; the body and gender; social comparison theory; ideals; norm; social demands.; Kroppsuppfattning; ortorexi; den subjektiva kroppen; den objektiva kroppen; kroppen och genus; Social jämförelseteorin; ideal; norm; samhällskrav.;

  Sammanfattning : Syfte  Denna studie syftar till att undersöka hur media påverkar 15-åringars hälsa och välbefinnande. Genom att söka kunskap om de mediala påverkansprocesserna, syftar denna specifika fallstudie till att skapa en bättre förståelse genom följande tre forskningsfrågor:  Frågeställningar 1. LÄS MER

 3. 3. Is Emotional Diversity, and The Difference Between Actual and Ideal Affect a Predictor of Satisfaction with Life and Symptoms of Depression in Sweden and Denmark?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Per Arne Mikael Grundström; Yodana Thorsdal Santiago; [2022]
  Nyckelord :Actual affect; ideal affect; emotional diversity; positive affect; negative affect; satisfaction with life; symptoms of depression; Social Sciences;

  Sammanfattning : According to traditional research in subjective well-being, the more pleasant emotions we experience, the more satisfied with life we are. But according to newer research, our physical and mental health, including satisfaction with life, also depends on the emotional diversity between the positive and negative emotions we experience, and the difference between the emotions we desire and those we actually experience. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att vårdas för långvarig smärta i öppenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Hannah Larsdotter; Karin Nyman; [2022]
  Nyckelord :experiences; long-term pain; nursing; outpatient care; patient; erfarenheter; långvarig smärta; omvårdnad; patient; öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning uppskattas leva med långvarig smärta. Smärta är en komplex och subjektiv upplevelse som är svår att bevisa, och bedömningen av smärta utgår därmed från patientens upplevelse. LÄS MER

 5. 5. Må bra på heltid! : En studie om bemanningsanställdas upplevda välmående i den svenska ekonomisektorn.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rashad Lazem; Patrik Brindstedt; Mattias Nordström; [2022]
  Nyckelord :wellbeing; temporary agency worker; subjective wellbeing; effort-reward imbalance model; control-demand-support model;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: Vilka arbetsfaktorer anser personer anställda genom bemanningsföretag påverka deras välmående och varför? Hur skiljer välmående sig mellan deltid- och heltidsanställda inom bemanningsföretag i förhållande till identifierade arbetsfaktorer? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka det upplevda välmåendet hos personer som är anställda genom bemanningsföretag i ekonomisektorn samt vilka faktorer som har en påverkan på det upplevda välmåendet. En jämförelse kommer att göras mellan personer som arbetar heltid och de som arbetar deltid via ett bemanningsföretag. LÄS MER