Sökning: "finansiella gapet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden finansiella gapet.

 1. 1. Tillämpning av finansiella metoder i mikroföretag inom detaljhandeln : Kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Cziszewska; Renia Haddad; [2019]
  Nyckelord :microenterprises; financing method; retail sector; pecking order-theory; trade-off theory; information asymmetry; financing problems; mikroföretag; finansieringsmetod; detaljhandelsbranschen; pecking order-teorin; trade-off teorin; informationsasymmetri; finansieringsproblematik;

  Sammanfattning : Mikroföretagens roll är av stor betydelse för den svenska ekonomin. Dock visar statistik att var tredje mikroföretag går i konkurs kort efter uppstarten. Detaljhandelsbranschen visar sig vara den näst mest konkurrensutsatta branschen i Sverige samt att mikroföretag upplever finansieringsproblematik. LÄS MER

 2. 2. Strategiorientering och finansiella bootstrappingmetoder i småföretag : en kvantitativ studie om småföretagares strategiorientering och dess påverkan på val av finansiella bootstrappingmetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sevgi Jusufovska; Albana Krasniqi; [2019]
  Nyckelord :Financial bootstrapping methods; financial gap; capital need; small firms; strategy orientation; Finansiella bootstrappingmetoder; finansiellt gap; kapitalbehov; småföretag; strategiorientering;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka hur småföretags strategiorientering påverkar det val av alternativa finansiella bootstrappingmetoder, som småföretag väljer att tillämpa. Småföretagare motsvarar 96 procent av samtliga svenska verksamma företag och utgör därmed en betydande roll i samhället. LÄS MER

 3. 3. Förväntningsgapet : En jämförelse mellan småföretagare och investerare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Olofsson; Johannes Jacobson; [2018]
  Nyckelord :Audit expectation gap; small businesses; investors; comparison; Förväntningsgapet; småföretagare; investerare; jämförelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Författare: Fredrik Olofsson och Johannes Jacobson Handledare: Karin Jonnergård Medbedömare: Ulf Larsson Olaison Titel: Förväntningsgapet - En jämförelse mellan småföretagare och investerare Bakgrund: Fenomenet förväntningsgapet gör sig påmint vid finansiella kriser och företagsskandaler vilket placerar revisorsyrket i hetluften. LÄS MER

 4. 4. Budgetlös styrning i praktiken : En fallstudie för att analysera budgetlösa tillvägagångssätt och verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Malin Jönsson; Lisa Rydhage; [2018]
  Nyckelord :Beyond Budgeting; Implementation; Planning; Coordination; Control; Decentralization; Budgetlös styrning; Implementering; Planering; Samordning; Kontroll; Decentralisering;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Den traditionella budgeten har länge varit en självklar komponent i företags ekonomistyrning men i samband med nya marknadsförhållanden och marknadsfluktuationer kritiseras budgeten. Den främsta kritiken som riktas mot budgeten är att den är ineffektiv, arbetskrävande och svårhanterlig. LÄS MER

 5. 5. Gapet mellan FATF:s grundläggande rekommendationer och svenska bankers reglering av penningtvätt i praktiken : Beslutsfattande inom svenska banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Adelisa Crnovrsanin; Edvina Hajic; [2018]
  Nyckelord :competence; FATF; money laundering; organizational relationships opportunism; FATF; kompetens; opportunism; organisationsförhållande; penningtvätt;

  Sammanfattning : Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem som ständigt hotar världsekonomin och det finansiella systemet. Detta har medfört att Financial Action Task Forces grundläggande rekommendationer, som legat till bas för en stor del av regelverken inom den svenska finanssektorn, besitter en betydelsefull roll, likaså enskilda bankmedarbetares beslutsfattande inom de svenska storbankerna. LÄS MER