Sökning: "gästträd"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet gästträd.

  1. 1. Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort : en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Emma Petersson; [2019]
    Nyckelord :förtätning; urban heat island; solitärbuske; växtmaterial; betongbjälklag; gästträd;

    Sammanfattning : Det här arbetet belyser solitärbuskens användning i den förtätande staden. Det kan ses som ett bortglömt eller icke utforskat växtmaterial men har en stor potential för användning där konventionella trädtyper inte lämpar sig, när ytorna blir mindre och förutsättningarna blir tuffare i det urbana klimatet. LÄS MER