Sökning: "grief"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade ordet grief.

 1. 1. Jag tror att när man känner sig ensam, det är värre : en kvalitativ intervjustudie om skyddsfaktorer mot ensamhet bland äldre personer

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ellinor Berg; Idige Rantanen; [2022]
  Nyckelord :Social work; Elderly; Old-old; Loneliness; Protective factors; Social relationships; Activities; Acceptance; Socialt arbete; Äldre; Äldre-äldre; Ensamhet; Skyddsfaktorer; Sociala relationer; Aktiviteter; Acceptans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet ur äldres perspektiv. För att besvara vårt syfte har vi genom elva kvalitativa intervjuer med äldre personer i en kommun norr om Stockholm försökt fånga intervjupersonernas subjektiva upplevelse av skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet. LÄS MER

 2. 2. Bemötande av anhöriga vid patienters dödsfall: ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Dahlström; Hanna Lundén; [2022]
  Nyckelord :A general literature review; communication; education; emotional egagement; grief; Kommunikation; känslomässigt engagemang; litteraturöversikt; sorg; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anhöriga anser att sjuksköterskor kan bidra med trygghet i de fall då sjuksköterskorna ger av sin tid och är närvarande. Anhöriga upplever att sjuksköterskor i vissa fall uttrycker sig selektivt och diffust vilket bidrar till att utförliga förklaringar på den döende patientens tillstånd begränsas. LÄS MER

 3. 3. Grief Support for Children with Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorder : A Systematic Literature Review

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Maria Bonin; [2022]
  Nyckelord :Grief; support; intervention; children; autism spectrum disorder; intellectual disabilities;

  Sammanfattning : Children with intellectual disabilities and autism spectrum disorder are in danger of developing serious mental health issues after the death of a beloved person. They are considered as not being able to grieve and understand the concept of death, which leads to exclusion from grieving processes and rituals. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av compassion fatigue hos vårdpersonal i palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lena Rosenvald; Laura Tolboom; [2022]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Palliative care; Health care providers; Coping; Emotions; Compassion fatigue; Palliativ vård; Vårdpersonal; Coping; Känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kunskapen om compassion fatigue behöver belysas i den palliativa vårdens kliniska vardag. Att arbeta med palliativ vård innebär komplexa relationer med patienter och närstående samt dagliga möten med lidande, död och sorg. Vårdpersonal inom vårdgivande yrken har stor risk att drabbas av compassion fatigue. LÄS MER

 5. 5. Bemötande av anhöriga vid dödsfall : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Andersson; Emelie Svensson; [2022]
  Nyckelord :death; literature review; related parties; care; nurse; dödsfall; litteraturöversikt; närstående; omhändertagande; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: As a nurse, meeting relatives of deceased patients is a complex task. Possessing the knowledge required to be able to deal with everyone in an individualized way is a prerequisite for being able to provide good care to grieving relatives. Relatives express multiple needs and wishes after a death. LÄS MER