Sökning: "gymnasienivå"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade ordet gymnasienivå.

 1. 1. Vad är det som krävs i kraven? : En analys av kunskapskraven i Svenska 2 med hjälp av Blooms reviderade taxonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Monica Börlin; [2022]
  Nyckelord :Blooms taxonomi; Blooms reviderade taxonomi; lärande; läroplansteori; kunskapskrav; Svenska 2; gymnasiet;

  Sammanfattning : Det är inte alltid självklart vilka typer av kunskaper det är som testas i en kurs. Dessutom är inte skolväsendets föreskrivna styrdokument skapade ur intet, utan de är skapade utifrån en viss syn på kunskap utifrån sin tid. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i källkritik : En kvalitativ undersökning av historielärares undervisningsstrategier i källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonas Apeman; [2022]
  Nyckelord :Källkritik; historieundervisning; informationssökning; metod; högstadiet; gymnasiet; historielärare; internet;

  Sammanfattning : Läroplanerna för både grundskolan och gymnasieskolan lyfter hur elever ska få lära sig källkritik genom att tolka källor. Samtidigt befinner vi oss i en tid där internet och digitalisering fått en allt större del i ungdomars liv vilket enligt forskare skapar ännu större behov av källkritisk kunskap hos internetanvändare. LÄS MER

 3. 3. Får jag vara med? : En innehållsanalys av två läromedel i svenska som andraspråk på gymnasiet med fokus på etnisk och religiös mångfald

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jill Ahlström; [2022]
  Nyckelord :läromedel; svenska som andraspråk; etnisk mångfald; religiös mångfald; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstract: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning läromedel i svenska som andraspråk på gymnasiet innehåller etnisk och religiös mångfald, samt hur utvalda delar framställs med fokus på etnisk och religiös inkludering. Arbetets teoretiska ramverk har utgjorts av representationsteori, begreppet orientalism samt begreppet etnocentrism. LÄS MER

 4. 4. Är samer renskötare? : En intervjustudie om hur samer framställs i den svenskahistorieundervisningen på gymnasienivå

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johannes Öhman; [2022]
  Nyckelord :Minority history; Sami without reindeers; Upper secondary school; Minoritetshistoria; samisk historia; Samer utan renar;

  Sammanfattning : The subject of this report was to investigate how the Sami people are portrayed in the history subject in the Swedish upper secondary school. The aim was to analyse if the image portrayed was a contributor to a generalization of the heterogeneous groups of the Sami people. LÄS MER

 5. 5. Regeringsformen på gymnasienivå : En kvalitativ implementeringsstudie om samhälls- och naturkunskapslärare utifrån perspektivet förstå, vilja och kunna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Arvid Hansson; Joel Jonsson; [2022]
  Nyckelord :The Instrument of Government; freedom of speech; freedom of opinion; discrimination; upper secondary school level; implementation; value conflicts; Regeringsformen; yttrandefrihet; åsiktsfrihet; diskriminering; gymnasienivå; implementering; värdekonflikter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is based on a implementation theoretical perspective, to understand, want, and be able to study the conditions for social studies and science teachers at the upper secondary school level to implement the content of The Instrument of Government on freedom of speech, freedom of opinion and discrimination. The study is based on the political scientist Lennart Lundqvist’s implementation theory of understanding, will and ability. LÄS MER