Sökning: "hypotermi anestesi värmemetoder förebyggande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hypotermi anestesi värmemetoder förebyggande.

  1. 1. Olika metoder för att förebygga oavsiktlig hypotermi i samband med anestesi- en litteraturstudie

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Nenne Schönqvist; Sara Hagen; [2013]
    Nyckelord :hypotermi anestesi värmemetoder förebyggande;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund En vanlig komplikation i samband med anestesi är att patientens temperatur sjunker under 36°C, vilket orsakar en svår påfrestning för patienten och det är därför av största vikt att anestesisjuksköterskan har kunskap om hypotermi och hur det kan förebyggas. Syfte Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra olika metoder för att förebygga oavsiktlig hypotermi hos vuxna i samband med anestesi. LÄS MER