Sökning: "Sara Hagen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Hagen.

 1. 1. - Jag har en idé! - Vad sa du, sa du? : En studie om den kommunikativa förmågans betydelse för kreativitet i stora organisationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Magnusson; Andreas Johanssen-Hagen; [2016]
  Nyckelord :Internal communication; internal communication channels; strategic internal communication; information flow; creativity; innovative culture; communication; idea generation; communication; employees; leadership innovative; organisation; Intern kommunikation; interna kommunikationskanaler; strategisk intern kommunikation; informationsflöde; idégenerering; informationsspridning; medarbetare; kommunikation; personal; ledarskap; innovativ; organisation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain understanding of how the communicative ability affects creativity in an organization.Qualitive research with semi-structured questions with a purpose of collecting material from four respondents. LÄS MER

 2. 2. Olika metoder för att förebygga oavsiktlig hypotermi i samband med anestesi- en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nenne Schönqvist; Sara Hagen; [2013]
  Nyckelord :hypotermi anestesi värmemetoder förebyggande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund En vanlig komplikation i samband med anestesi är att patientens temperatur sjunker under 36°C, vilket orsakar en svår påfrestning för patienten och det är därför av största vikt att anestesisjuksköterskan har kunskap om hypotermi och hur det kan förebyggas. Syfte Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra olika metoder för att förebygga oavsiktlig hypotermi hos vuxna i samband med anestesi. LÄS MER

 3. 3. Information om kaniners behov till blivande köpare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sara Henrysson; [2011]
  Nyckelord :kanin; kaninhållning; kaninskötsel; skötselråd; sällskapsdjur;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete var att göra en litteraturstudie för att se hur man bäst håller en kanin och utifrån denna studie utforma ett informationsblad om kanin. Syftet var även att med hjälp av en enkätundersökning undersöka vad nyblivna kaninägare ansåg om den information de erhöll när de skaffade kanin. LÄS MER