Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Att våga gå utanför sin komfortzon : Inlärardrag i rysktalande elevers texter

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Maria Christensen Voynova; [2016]
    Nyckelord :Andraspråk; främmandespråk; interimspråk; främmandespråksinlärning; andraspråksinlärning; kommunikativ kompetens; inlärardrag; kodväxling; bokstavliga översättningar; lån; parafras; generalisering; övergeneralisering; förenkling; helfrasanvändning;

    Sammanfattning : Alla språkinlärare, oavsett om de studerar ett nytt språk i det land där det talas (andraspråksinlärare) eller utom-lands (främmandespråksinlärare), har emellanåt problem att formulera sig och även göra sig förstådda på det nya inlärarsspråket, interimspråket, vilket utmärks av ett antal generella inlärardrag som tillfälliga lån, parafraser, generaliseringar, övergeneraliseringar, förenklingar och helfrasanvändning. Genom att analysera diverse elev-texter, skrivna av både andra- och främmandespråkselever, syftar denna uppsats till att kartlägga inlärardragens förekomst och frekvens samt utföra en jämförelseanalys mellan och inom grupperna andraspråkselever (SAS-elever) respektive främmandespråkselever (SFS-elever). LÄS MER