Sökning: "jenny kadenic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jenny kadenic.

  1. 1. En studie om hur det yngre målgruppen ställer sig till en butiks olika kommunikationskanaler

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Författare :Jenny Kadenic; [2016]
    Nyckelord :sociala medier; klädeskedjor; problemidentifiering; yngre målgrupp; varumärkeskommunikation; marknadsföring; digital marknadsföring; visuell kommunikation;

    Sammanfattning : I dagens samhälle blir det allt viktigare för småföretag att på bästa sätt kunna synas och höras ute på marknaden bland dem stora vargarna. Genom olika kommunikationskanaler kommunicerar butiker med kunder vilket bidrar till den bild och uppfattning kunden får av just den butiken. LÄS MER