Sökning: "lära ut fel"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden lära ut fel.

 1. 1. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i gymnasieskolan - En intervjustudie med lärare om hur de arbetar med ämnet idag, och hur de önskar arbeta framöver

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jennifer Carlestam; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; gymnasieskolan; utbildning för hållbar utveckling; naturvetenskaplig allmänbildning; sustainable development; upper secondary school; education for sustainable development; scientific literacy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are many measures that need to be taken in order to ensure a development that is sustainable. One of them is to educate for a sustainable development and increase the scientific literacy among students. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av delegering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Carlsson; Lena Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Delegering; patientsäkerhet; legitimerad sjuksköterska; omvårdnad; vårdpersonal; Delegation; Patient Safety; Registered Nurse; Patient Care; Healthcare support workers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delegering av omvårdnadsuppgifter blir en allt mer förekommande del av sjuksköterskans arbete, både nationellt som internationellt. Anledningen till att allt mer och mer omvårdnadsarbete delegeras tycks vara en mer komplex omvårdnadsbild kombinerat med en växande population i behov av omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Dyslexi och svenskundervisning : Vuxna dyslektikers erfarenheter från grundskolans svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olivia Vrachas; [2017]
  Nyckelord :Dyslexi; svenskundervisning; inkludering; individanpassning;

  Sammanfattning : Inledning Under min utbildning har jag mött begreppen inkludering och individanpassning i olikasammanhang. Jag har blivit införstådd i vikten av att skapa en skolverksamhet som utgår ifrånindividens kunskapsnivå där eleven får möjlighet till att lära sig utifrån sin egen förmåga. LÄS MER

 5. 5. Hur patienter med långvarig smärta upplever bemötandet i sjukvården : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Sjöstrand; Jenny Friberg; [2017]
  Nyckelord :bemötande; information; kommunikation; långvarig smärta; patientens upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag kan uppemot 40 % av sjukvårdsbesöken kopplas samman med smärta. Smärta är en signal på att något i kroppen är fel och när en individ drabbas av långvarig smärta påverkas hela individens livsvärld. Det leder ofta till en förlust av identitet, försämrad livskvalitét samt socialt utanförskap. LÄS MER