Sökning: "landbaserad transport"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden landbaserad transport.

 1. 1. Barnkonventionen Inom Transportplaneringen. En jämförande studie över Trollhätte Kanal och Delprojekt Korsvägen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Svedberg; Fredrik Enthed; [2023-06-27]
  Nyckelord :Barnkonventionen; sjöfart; barnperspektiv; landbaserad transport; transportplanering; barns deltagande; convention on the rights of the child; shipping; child perspective; land-based transport; transport planning; children’s participtation; ;

  Sammanfattning : Barnkonventionen, infördes av FN 1989, är ett juridiskt bindande dokument och syftar till att skydda barns rättigheter. Sverige lagstadgade konventionen i svensk lagstiftning 2020, vilket innebär att samhälleliga beslut inte längre kan förbise barns rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Förstudie kring utformningen av ett lokalt produktionssystem av grön vätgas för Destination Gotlands innovationsfartyg, Gotland Horizon

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Lars Ove Robin Hansson; [2022]
  Nyckelord :Hydrogen production; water electrolysis; green hydrogen; offshore hydrogen pipelines; Vätgasproduktion; vatten elektrolys; grön vätgas; havsbaserade vätgaspipelines;

  Sammanfattning : Den globala ekonomin är idag starkt kopplad till utsläpp av växthusgaser samtidigt som det finns en stark enighet bland världens ledande länder att kraftigt minska de globala utsläppen i enlighet med Parisavtalet. Vätgas som produceras från förnyelsebara energikällor anses utgöra en nyckelroll för ett antal olika applikationsområden de kommande decennierna, där bland transportsektorn. LÄS MER