Sökning: "motiverande samtal GIH"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden motiverande samtal GIH.

 1. 1. Betydelsen av vägledning och stödjande samtal vid förskrivning av Fysisk aktivitet på recept (FaR) : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Anna Löndahl; Emelie Ågren; [2022]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet på recept; FaR; Motiverande samtal; vägledning; stöd;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med vår undersökning är att ta reda på om Lotsmottagningens insats vid GIH i Stockholm är av betydelse vid en beteendeförändring för att bli mer fysiskt aktiv. Vår hypotes är att rådgivning och stöd är ett nödvändigt verktyg för att man på sikt ska kunna nå samt bibehålla en beteendeförändring (SBU, 2014). LÄS MER

 2. 2. Behovet av en lotsmottagning i en kommun i norra Sverige : en kvalitativ intervjuundersökning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Bäckström Westling; [2019]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; fysisk aktivitet på recept; FaR; lotsmottagning; friskvårdslots;

  Sammanfattning : Syfte. Undersökningens syfte var att undersöka behovet av en FaR-lotsmottagning i en kommun i södra Norrland. LÄS MER

 3. 3. Förändring av självskattad fysisk aktivitetsnivå hos personer med FaR® som deltagit i motiverande samtal

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julia Röja; [2019]
  Nyckelord :fysisk aktivitet på recept; FaR; fysisk aktivitet; lotsmottagningen; friskvårdslotsmottagningen; motiverande samtal;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka förändring av självskattad fysisk aktivitetsnivå hos personer med Fysisk aktivitet på recept (FaR®) som deltagit i lotssamtal vid Friskvårdslotsmottagningen på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Frågeställningarna var: ”Har det skett en förändring av fysisk aktivitetsnivå mellan baslinje och uppföljning efter 6 månader?”, ”Finns det en skillnad mellan män och kvinnor vad gäller förändring av fysisk aktivitetsnivå mellan baslinje och uppföljning efter 6 månader?” samt ”Finns det ett samband mellan tilltro till den egna förmågan (self-efficacy) vid baslinje och förändring av fysisk aktivitetsnivå?”. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av förskrivning och uppföljning av fysisk aktivitet på recept : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ida Drotz; Viktor Fransson; [2017]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet på recept; fysisk aktivitet; motiverande samtal; upplevelser; self efficacy;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur deltagarna i studien upplevde att få fysisk aktivitet på recept förskrivet och hur de upplevde att få samtal med fokus på motivation och vägledning av hälsopedagogstudenter under utbildning. Frågeställningarna var: Upplevde deltagarna i studien att deras fysiska aktivitetsnivå förändrades när de fick receptet förskrivet, efter det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt efter det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning? I så fall hur och varför? Hur upplevde deltagarna i studien tilltron till sin egen förmåga att utöva fysisk aktivitet när de fick receptet förskrivet, efter det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt efter det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning? Hur upplevde deltagarna i studien det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning samt kontakten med lotsen? Metod För att besvara syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod och intervjuer med en riktad öppen design använts. LÄS MER

 5. 5. Inre samtal, nyckeln till framgång? : En intervjustudie med elitspelare i bordtennis

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mattias Ekdahl; [2016]
  Nyckelord :idrottspsykologi; bordtennis; inre samtal;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka användningen av den psykologiska strategin inre samtal under och i samband med match bland svenska seniorelitspelare i bordtennis.Vilka typer av inre samtal använder svenska seniorelitspelare sig av under och i samband med match?Varför använder sig svenska seniorelitspelare av inre samtal under och i samband med match?Hur påverkar inre samtal svenska seniorelitspelares prestation under match?MetodStudiens ansats var kvalitativ där intervjuer i halvstrukturerad form användes. LÄS MER