Sökning: "naturlig föryngring"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden naturlig föryngring.

 1. 1. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Oscar Björklund; [2020]
  Nyckelord :bokskogsskötsel; kontinuitetsskogsbruk; ädellöv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera och jämföra föryngringsmetoder som kan tillämpas när bokbestånd skall föryngras. En av metoderna är markberedning innan ollonfall. Markberedning har negativa konsekvenser som en ekonomisk utgift men även risken att ödelägga forn- och kulturlämningar ökar. LÄS MER

 2. 2. Studie av föryngringsresultat efter luckhuggning i äldre tallskog – inom Jädraås försökspark

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Kenneth Heiding; [2020]
  Nyckelord :hyggesfritt; naturlig föryngring; föryngringsinventering;

  Sammanfattning : Ett problem i Sverige är att få en tillfredsställande återväxt genom naturlig föryngring av tall. Gödsling och friställning har visat sig öka tallarnas kott- och fröproduktion markant samtidigt som luckor i befintliga bestånd ger det mikroklimat som ökar överlevnad och tillväxt. LÄS MER

 3. 3. Att skydda det skyddade : korttidseffekter av hägn på trädföryngring i tre skånska skogsreservat

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Per Olof Johansson; [2020]
  Nyckelord :Ask; bokskog; vilthägn; naturlig föryngring; viltbetning; Ash; beech forest; exclosure experiment; natural regeneration; ungulate browsing;

  Sammanfattning : Biotiska och abiotiska faktorer har stor inverkan på vilka arter som växer i skogen. Graden av inverkan kan bero på betesskador från klövvilt och tillgång på ljus. Betesskador och ljustillgång kan dels reglera nivån på föryngringen, dels på fördelningen av trädslag i den tempererade skogen. LÄS MER

 4. 4. Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Hampus Jörning; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; främmande trädslag; Quercus rubra;

  Sammanfattning : Sverige står troligtvis inför ett framtida klimatskifte med varmare klimat samt en ökad risk för extremt väder. De svenska inhemska alternativen är relativt få, gran (Picea abies) som idag dominerar det svenska skogsbruket är allt mer utsatt för biotiska- och abiotiska faktorer. LÄS MER

 5. 5. Sambandet i tallungskog mellan skötselmetod och älgbetesskador

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Christian Tunell; [2019]
  Nyckelord :betestryck; toppskottsbete; stambrott;

  Sammanfattning : Moose cause major problems in our young pine forest stands. This study is trying to investigate the casual reactions of damages to stands and to individual trees caused by moose. The study is based on data from 16 objects in Vemhåns Moose Management Area. LÄS MER