Sökning: "nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller.

 1. 1. Metoder för att minska trafikbuller och luftföroreningar i städer – finns det synergier eller målkonflikter? : En modelleringsstudie i stadsplaneringens inverkan på trafikbuller och luftföroreningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Hilma Larsson; [2017]
  Nyckelord :Noise; traffic noise; air pollution; modeling; CadnaA; AUSTAL2000; Buller; luftföroreningar; modellering; CadnaA; nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller; AUSTAL2000;

  Sammanfattning : I takt med att städer växer ökar problemen med buller och luftföroreningar. Trafiken är en stor bidragande orsak till deras uppkomst och det är viktigt att utforma städer så att båda förebyggs. Höga ljudnivåer kan leda till sömnstörningar, stress och högt blodtryck. LÄS MER

 2. 2. Identifiering och utvärdering av växters bullerreducerande förmåga i urban miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Elin Claesson; [2015]
  Nyckelord :Noise; plants; noise measurement; CadnaA; Nordic calculation model for road traffic noise; noise reduction; Buller; växter; bullermätning; CadnaA; Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller; bullerreducering;

  Sammanfattning : Trafikbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Studier visar att buller kan påverka människors hälsa genom att orsaka hörselskador, stress, sömnsvårigheter och i förlängningen hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Miljökonsekvensbeskrivning med stöd av geografiska informationssytem (GIS) : bullerstudie kring Malmö-Sturup flygplats

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Magnus Svensson; [2000]
  Nyckelord :geomorphology; physical geography; silent areas; airports; environmental impact assessment; noise; geographical information systems; pedology; cartography; climatology; naturgeografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Den övergripande målsättningen med denna uppsats är att visa hur GIS kan fungera som stöd i en MKB. För att exemplifiera detta genomförs i denna uppsats en specificerad studie kring flygbullerpåverkade områden vid Malmö-Sturup flygplats. Flyg-bullerkartor erhölls från Luftfartsverket (LFV). LÄS MER