Sökning: "olika perspektiv på kosovo konflikten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden olika perspektiv på kosovo konflikten.

  1. 1. Humanitära Interventioner : Dess moral, legalitet, och praktik

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

    Författare :Markus Uddén; [2007]
    Nyckelord :Humanitarian Intervention; Sovereignty; Non-intervention; International law; Realism; Cosmopolitanism; Utilitarianism; Morality; Humanitär Intervention; Suveränitet; Icke-intervention; Internationell lag; Rea-lism; Kosmopolitanism; Utilitarism; Moral;

    Sammanfattning : Humanitär intervention är ett begrepp inom internationella relationer som väcker många känslor och frågor. Trots att idén om att använda våld för att stoppa brott mot de mänskli-ga rättigheter kan verka attraktivt från ett moraliskt perspektiv, vilket man i århundraden har gjort, har denna praktik varit synnerligen oregelbunden. LÄS MER