Sökning: "quantitative data analysis methodology"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade orden quantitative data analysis methodology.

 1. 1. Beyond the Crisis: A Safe Haven Analysis : Empirical Insights into the Divergence of Gold and Bonds for Portfolio Hedging

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anthony Baugi; Eugene Zhang; [2024]
  Nyckelord :Gold; Bonds; Safe Haven; Hedging; US Treasury; Volatility; Covid; Portfolio Theory; Asset Dynamics; Fiscal Policy; Monetary Policy; Financial Crisis; Asset Management; Risk Management; Portfolio Risk;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis investigates the relationship concerning traditional safe haven assets, gold and US 10-year treasury bonds during periods of market instability, specifically during the economic concerns raised by the COVID-19 pandemic. It assesses the hedging and safe haven properties of these assets and their dynamic nature throughout two periods of unconventional monetary and fiscal policy measures by the Federal Reserve & US Congress respectively. LÄS MER

 2. 2. Branschspecifik hållbarhetsrapportering enligt GRI standards och Agenda 2030 : En kvantitativ studie av företag som redovisar enligt GRI standards 2021 och Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Martin Brandt; Jonatan Eiderbäck; [2024]
  Nyckelord :Annual reporting; Frequency; GRI standards; Sustainable development goals; Sustainability; Sustainability report; 2030 Agenda for Sustainable Development; Agenda 2030; Frekvens; GRI standarder; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Årsredovisning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera skillnader mellan olika branscher i Sverige vid tillämpning av GRI standards och målen för Agenda 2030 inom hållbarhetsredovisning.Teoretiskt referensram: Den teoretiska referensramen i denna studie utgår ifrån GRI, Agenda 2030, ÅRL, legitimitetsteorin, intressentteorin, triple bottom line, signalteori samt tidigare forskning för att genom dessa stärka studiens resultat. LÄS MER

 3. 3. Logistikoptimering med 3PL-Integration

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Adam M. Seraj; [2024]
  Nyckelord :Logistics Optimization; Cost-effectiveness; Third-party Logistics; Economic Analysis; Logistikoptimering; Kostnadseffektivitet; Tredjepartslogistik; Ekonomisk analys;

  Sammanfattning :  Bakgrund – Essity, en framstående aktör inom hygien- och hälsobranschen, står inför utmaningar gällande logistikflödet för konsumentprodukter från produktionsanläggningen i Lilla Edet till kunder i Danmark. Den nuvarande logistikprocessen involverar intern transport med egna lastbilar till externa lager. LÄS MER

 4. 4. Power Play: The influence of energy prices on ESG Stocks’ performance during the Energy Crisis A quantitative study performed on the Swedish stock market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniella Milojkovic; Jennifer Häggander; [2023-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research paper is focused on the impact of the European energy crisis on ESG (Environmental, Social, and Governance) stocks. The paper aims to examine the extent to which the performance of stocks with high ESG scores has been affected by energy prices and volatility during the energy crisis. LÄS MER

 5. 5. The Challenges of Social Enterprises in Balancing Economic, Social, and Environmental Tradeoffs: Comparative Case Study of Hybrid Organizing- Swedish Context.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Teame Gebremedhn Gebrai; [2023-07-18]
  Nyckelord :hybrid organizing; long-term collaboration; creating shared values; common initiatives; socioeconomic vulnerable; societal transformation; co-creation of values; cross-sector functional teams; inclusive and circular models;

  Sammanfattning : Purpose -This master thesis is to investigate the challenges of sustainability and to understand how massive effort of collaborative hybrid organizing, involving multiple stakeholders from private, public, and civil societies balance or aligns the activities that generate economic, social, and environmental impacts. And to analyze the effects of competition between the investors interested in the joint collaborative initiatives. LÄS MER