Sökning: "rennäringslag"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet rennäringslag.

 1. 1. Den goda lagstiftningen: en kritisk diskursanalys av proposition 1971:51 ny rennäringslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Koppe Flodin; [2017]
  Nyckelord :Post-kolonialism; Rennäringslag; Kritisk diskursanalys; Sápmi; Ursprungsfolk; Post-colonialism; Reindeer herding; Critical discourse analysis; Sami; Indigenous people; Social Sciences;

  Sammanfattning : The exploitation of Sápmi, Sami land, began about 400 years ago. With a post-colonial approach, I, in this essay analyse the discourses behind the law that regulates reindeer herding. LÄS MER

 2. 2. En hävdvunnen rätt - än sen? - Studie av begreppet "urminnes hävd" i svensk lagstiftning om renskötsel 1883 - 2006.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Engström; [2017]
  Nyckelord :renskötselrätt; folkrätt; fastighetsrätt; rättshistoria; urminnes hävd; samer; rennäringslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur rättsfiguren ”urminnes hävd”, som enligt 1 § rennäringslag (1971:437) utgör grunden för samernas renskötselrätt, har hanterats i fem statliga utredningar om renskötande samers markrättigheter under perioden 1886 – 2006. Utredningarna betraktas som fem historiskt präglade uppfattningar om samers rätt, men inte som representationer av samtliga diskussioner som under tidsperioden förts i detta ämne. LÄS MER

 3. 3. Rennäringslagens förenlighet med grundlag : En studie av rennäringslagen och egendomsskyddet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Therese Sandström; [2017]
  Nyckelord :Rennäringslag; Egendomsskydd; Girjasmålet; samer;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har nu gällande lagstiftning för renskötselrätten behandlats. Dagens rennäringslag (RNL) bygger till stor del på den första renbeteslagen från år 1886 och reglerar samers rättigheter i samband med renskötselns bedrivande. LÄS MER