Sökning: "resvaneundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet resvaneundersökning.

 1. 1. Mobilitet inom detaljhandeln: En jämförande studie av resvanor bland anställda inom detaljhandeln i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Florén Göransson; Óli Valur Viglundsson; [2020-09-04]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; detaljhandel; Frölunda torg; innanför vallgraven; resvaneundersökning; resvanor; modal shift;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the travel habits of the employees in retailing within the region ofGothenburg. In particular, the thesis aims to identify differences in modes of travel betweenemployees from the peripherally located retailing area of Frölunda torg and the businesseslocated within the moat in the center of the city. LÄS MER

 2. 2. Barns mobilitet : En analys av barns skol- och fritidsresor samt det kommunala arbetet kring de respektive resorna

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Vera Belaieff; [2019]
  Nyckelord :children’s mobility; travel for children; school travel; leisure travel; travel habits; municipality planning; actions for sustainable travels; working methods for sustainable travels; Mobility Management.; barns mobilitet; barns resor; skolresor; fritidsresor; resvaneundersökning Skälbyskolan; kommunal planering; åtgärder för hållbart resande; arbetssätt för hållbart resande; Mobility Management;

  Sammanfattning : Barn reser mycket, precis som vuxna människor gör. En stor andel av barnens resor går till och från skolan, men utöver det sker även mycket fritidsresor till bland annat föreningsliv och idrottsanläggningar. Hur barn reser i vardagen påverkar både barns hälsa och utvecklande av självständighet. LÄS MER

 3. 3. Konkurrenskraftig kollektivtrafik - Vad och hur kan Åstorps kommun förändra och påverka?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Mia Haagen; [2015]
  Nyckelord :kollektivtrafik; koldioxidutsläpp; resvaneundersökning; åstorps kommun; färdmedelsfördelning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to reach the climate targets for the society, with significant lower proportions of CO2 emissions than today, certain actions are required. To be able to decrease the emissions, one alternative is to increase the amount of people who uses public transportation as opposed to using cars. LÄS MER

 4. 4. Hållbart resande på företag : En studie om hur ÅF i Solna kan skapa förutsättningar för hållbara arbets- och tjänsteresor

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Emma Engström; [2014]
  Nyckelord :Sustainable travel; mobility management; commuting; business travel; travel plan; travel survey; Hållbart resande; mobility management; arbetsresor; tjänsteresor; gröna resplaner; resvaneundersökning;

  Sammanfattning : De flesta människor reser dagligen till arbete, skola eller för att uträtta ärenden, men dessvärre utgör sätten som vi reser på en belastning på miljön som inte är förenlig med en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I Sverige står transportsektorn för ungefär en fjärdedel av landets energianvändning och cirka 30 procent av landets totala klimatutsläpp. LÄS MER

 5. 5. Analys av anslutningsresor till Arlanda :  

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem

  Författare :Sara Johansson; [2011]
  Nyckelord :Sampers; trafikprognos; anslutningsresor;

  Sammanfattning : Sampers är en efterfrågemodell för att göra analyser och prognoser för persontransporter i Sverige. Systemet används för att göra trafikslagsövergripande analyser och prognoser vid olika förändringar i infrastruktur, markanvändning, befolkning eller ekonomi. LÄS MER