Sökning: "Anton Florén Göransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Florén Göransson.

  1. 1. Mobilitet inom detaljhandeln: En jämförande studie av resvanor bland anställda inom detaljhandeln i Göteborg

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Anton Florén Göransson; Óli Valur Viglundsson; [2020-09-04]
    Nyckelord :Hållbar mobilitet; detaljhandel; Frölunda torg; innanför vallgraven; resvaneundersökning; resvanor; modal shift;

    Sammanfattning : This thesis aims to study the travel habits of the employees in retailing within the region ofGothenburg. In particular, the thesis aims to identify differences in modes of travel betweenemployees from the peripherally located retailing area of Frölunda torg and the businesseslocated within the moat in the center of the city. LÄS MER