Sökning: "sanela nuhic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sanela nuhic.

  1. 1. Upplevelse av egenvård hos patienter med diagnosen hjärtsvikt

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Madeleine Malmgren; Sanela Nuhic; [2016]
    Nyckelord :Heart failure; self-care; support; district nurse; hjärtsvikt; egenvård; stöd; distriktssköterska.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt medför en förkortad överlevnad där andfåddhet och trötthet är de vanligaste symtomen.  Distriktssköterskan arbetar utifrån en helhetssyn som respekterar patientens autonomi, integritet och att patienten ska vara delaktig i sin vård för att skapa förutsättningar för egenvård. LÄS MER