Sökning: "sjuksköterska bemötande patient stress omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden sjuksköterska bemötande patient stress omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alexandra Hansson; Michelle Weiefors; [2017]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress uppkommer på grund av en kombination av pro- blem i den psykosociala miljön bland kollegor, bristande utvecklingsmöjligheter eller för höga krav. I vårdande yrken anses risken att drabbas av arbetsrelaterad stress vara högre än andra icke vårdande yrken, då det är ett arbete som ofta inne- håller emotionellt krävande relationer med patienter och anhöriga. LÄS MER

 2. 2. Patientvärdighet i vården ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Gillvander; Mia Dimberg; [2016]
  Nyckelord :dignity; nurse; nursing action; patient; hospital ward; värdighet; sjuksköterska; omvårdnadshandling; patient; vårdavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara patient innebär att befinna sig i en utsatt situation. Inom omvårdnad är därför de etiska frågorna av stor betydelse och rätten till värdighet är en grundläggande princip. Sjuksköterskan har en viktig roll för att bevara och främja patientens upplevelse att bli bemött med värdighet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Erica Englund; Charlotta Ifwer; [2011]
  Nyckelord :Anhöriga; bemötande; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; sänkt tillit; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska innebär att man ibland möter patienter och anhöriga som av olika anledningar har sänkt tillit till hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har lagar, riktlinjer och etiska koder att följa i sitt dagliga arbete med huvudsakligt mål att ge en god omvårdnad av hög kvalitet till patienter och anhöriga, vilket kan bli problematiskt i de fall patienter och anhöriga inte har tillit till hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Tid för gott bemötande - En litteraturstudie om sjuksköterskans bemötande, arbetsrelaterad stress och relationen mellan sjuksköterska och patient

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Hanna Ahlstedt; Nathalie Sjöstrand; [2009-11-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGFör att patienterna skall uppleva en god kvalitet på omvårdnaden är värdigt bemötande en mycket viktig aspekt i sammanhanget. Vården bör dessutom vara säker och medverka till att patienterna känner sig trygga. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad, bemötande och förståelse för personer med demenssjukdom och ett kävande beteende fokuserat på aggressivitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet; Mittuniversitetet

  Författare :Anette Johansson; Marlene Kvarnlöf; [2008]
  Nyckelord :Aggressivitet; BPSD; demens; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterska-patient relation.;

  Sammanfattning : Enligt litteraturen var det viktigt att ge stöd och handledning till de som vårdar den sjuke. För att kunna hjälpa individer med demens och ett aggressivt beteende krävdes att personalen förstod orsaken till BPSD. LÄS MER