Sökning: "socialt arbete som akademiskt ämne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden socialt arbete som akademiskt ämne.

  1. 1. Man är som man är. En diskursanalys av hur två yrkesgrupper unga män talar om manlighet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Clara Wadman; [2011-12-02]
    Nyckelord :Manlighet; maskulinitet; diskursanalys; yrke; identitet; unga män; genus; klass.;

    Sammanfattning : Syfte Uppsatsen syfte är att undersöka vilka diskurser som råder kring manlighet bland unga män inom olika yrkeskategorier i åldern 20-29 år, samt att få en djupare förståelse för varför dessa diskurser existerar. Frågeställningar ”Vilka diskurser kan urskiljas när unga män talar om manlighet?” ”Vilken roll spelar yrke för hur respondenterna förhåller sig till manlighet?” ”Kan diskursiva skillnader utläsas mellan de två grupperna?” Metod Jag haranvänt mig av en kvalitativ metod och genomfört två fokusgrupper, en med fyra unga män med någon typ av hantverkaryrke samt en med sex unga män som studerar ett akademiskt ämne. LÄS MER