Sökning: "socioekonomisk utsatthet"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden socioekonomisk utsatthet.

 1. 1. NEW PUBLIC MANAGEMENT – EN HÖGERPOPULISTISK DRÖM? En kvantitativ studie om variationen i stöd för SD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Lindgren-Jansson; [2021-01-27]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; New Public Management; relative deprivation; welfare chauvinism; ojämlikhet; missnöjeskänslor;

  Sammanfattning : Framväxten av högerpopulistiska partier har gett upphov till ett stort forskningsfält med teorier som ämnar förklara varför människor röstar på dessa partier. När man tittar på tidigare forskning kring variationen i stödet för högerpopulistiska partier finns det en tydlig lucka att fylla då det ännu råder ovisshet kring hur variationen kan förklaras. LÄS MER

 2. 2. Socioekonomiska skillnaders påverkan på fältarbete riktat mot ungdomar : En jämförelsestudie mellan förutsättningar för fältarbete riktat mot ungdomar i ett socioekonomiskt svagt och ett socioekonomiskt starkare område

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elvira Eriksson; Felicia Nester; [2021]
  Nyckelord :Field work; Youth issues; Socio-economic vulnerability; Fältarbete; Ungdomsproblematik; Socioekonomisk utsatthet;

  Sammanfattning : Arbetets utgångspunkt är att göra en jämförelse mellan hur förutsättningar i ett socioekonomiskt svagt och ett socioekonomiskt starkare område påverkar fältarbete riktat mot ungdomar. Bakgrunden till studien är bristen på tidigare forskning och det kunskapsglapp som finns om fenomenet. LÄS MER

 3. 3. Att stödja barn och ungdomar med psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie med skolsköterskor i särskilt utsatta-, utsatta- och riskområden.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Hanna Ånmo Sandqvist; Emma Fagerstrand; [2021]
  Nyckelord :Children and youth; Disadvantaged areas; Mental illness; School nurses; Student health.; Barn och ungdomar; Elevhälsa; Psykisk ohälsa; Skolsköterskor; Utsatta områden.  ;

  Sammanfattning : Fagerstrand, E & Ånmo Sandqvist, H. To support children and youth with mental illness. An qualitative interview study with school nurse professionals in disadvantaged areas. Degree project in pediatric nursing 15 credits. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares syn på förskolans kompensatoriska uppdrag : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sarah Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Compensatory mission; preschool; socio-economic vulnerability; socio-cultural perspective; social constructionism; development; motor skills; health; Kompensatoriskt uppdrag; förskolan; socioekonomisk utsatthet; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktionism; utveckling; motorik; hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka kunskap om hur lärare i förskolan resonerar om förskolans kompenserande uppdrag när de planerar utbildningen som inkluderar fysisk och motorisk aktivitet. Vid insamling av empiriska data skickades ett kvalitativt frågeformulär med strukturerade intervjufrågor till lärare i förskolan som befann sig i olika geografiska områden inom ramen för socioekonomisk status. LÄS MER

 5. 5. Kriminalitet bland unga : En studie om kopplingen mellan socioekonomisk utsatthet och unga kriminella

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maja Ali; Rimm Mardini; [2021]
  Nyckelord :unga; kriminalitet; socioekonomisk utsatthet;

  Sammanfattning : There are many risk factors for youth regarding the development of a criminal behaviour. The purpose of this study is to examine how youth from families with low socio-economic status have a bigger risk of becoming criminals because of their low socio-economical background. LÄS MER