Sökning: "spanska interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden spanska interaktion.

 1. 1. Spanska sjukan– en förödande influensapandemi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Camilla Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Spanska sjukan; influensapandemin 1918–1920; medicinhistoria;

  Sammanfattning : Bakgrund: Spanska sjukan var en influensapandemi som spreds 1918–1920. Den orsakadeomkring 25–50 miljoner människors död. Sedan spanska sjukan har det förekommitytterligare tre influensapandemier med betydligt lägre dödlighet. Spanska sjukans betydandeomfattning och dynamik är fortfarande inte helt klarlagd. LÄS MER

 2. 2. EL USO Y EL SIGNIFICADO DE QUEDÓ MUDO Y SE QUEDÓ MUDO EN LAS VARIEDADES CHILENA Y COLOMBIANA. Un desafío para la comunicación intercultural y el aprendizaje ELE en español moderno

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emmy Pineiro Nordlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :spanska; SIK; quedar; quedarse; förändringsverb; interkulturalitet; kommunikation; spanska som främmande språk; språklig variation; verbos copulativos de cambio; interculturalidad; comunicación; ELE; variación lingüística; Kommunal konkurrens; Kommunal konkurrensrätt; Kommunal kompetens; Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; KOS;

  Sammanfattning : Det finns variation i användningen av förändringsverben quedar och quedarse i den spansktalande världen, vilket försvårar inlärningen av dessa i spanska som främmande språk och påverkar den interkulturella kommunikationen. Syftet med studien är att identifiera, beskriva och förklara variationen av användning och även betydelse av dessa verb i den chilenska och colombianska varieteten för att undersöka effekterna av denna variation i lärandet av spanska som främmande språk ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. "Kommunikation lär man sig bäst genom att kommunicera" : En studie om lärarnas strategier för att främja den muntliga interaktionen i den spanska undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Paula Lavesson; [2018]
  Nyckelord :muntlig interaktion; strategier; spanska; moderna språk.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa kunskap om strategier som lärarna använder under lektionerna för att främja elevernas muntliga interaktion i den spanska undervisningen. Utifrån detta syfte formulerades två frågeställningar: Vilka strategier använder lärarna mest för att främja elevernas muntliga interaktion i den spanska undervisningen? Och Vilka fördelar och nackdelar har, enligt lärarna, dessa strategier? För att få svar på forskningsfrågeställningarna användes kvalitativa forskningsintervjuer som genomfördes med sex spansklärare i högstadiet. LÄS MER

 4. 4. La interacción oral y las TIC en el aula de ELE : Un estudio sobre las actitudes de los profesores hacia las herramientas digitales.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Ingrid Petrovich; [2018]
  Nyckelord :Muntlig kommunikation; spanska som främmande språk; E L2; ELE; IKT i klassrummet; muntlig interaktion; digitala resurser.; Comunicación oral; español como lengua extranjera; E L2; ELE; Las TIC en el aula; interacción oral; recursos digitales.;

  Sammanfattning : En este estudio se ha investigado cómo noventa profesores de ELE en Suecia utilizan las TIC en su enseñanza y sus actitudes hacia las mismas a través de una encuesta digital. Los resultados presentados indican que a pesar de que no todos los docentes han recibido capacitación sobre cómo usar las TIC en el ámbito de la educación, la gran mayoría de éstos utiliza múltiples plataformas digitales de manera frecuente en el aula de español. LÄS MER

 5. 5. La interacción auténtica de español en el aula y la posible aportación de un chatbot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emion Per; [2012-06-19]
  Nyckelord :interaktion; kommunikation; moderna språk; autenticitet; spanska;

  Sammanfattning : Det faktum att många elever och före detta elever inte anser sig kunna interagera på målspråket gjorde att vi frågade oss om interaktion med en chatbot (ett dataprogram som simulerar mänsklig skriftlig och muntlig kommunikation) kan upplevas som meningsfull och autentisk av elever som studerar spanska, steg fyra och steg fem,i svensk gymnasieutbildning.Mål med uppsatsen:1. LÄS MER