Sökning: "muntlig färdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden muntlig färdighet.

 1. 1. Idag ska vi prata svenska, eller hur? : En studie om arbetet med muntlig språkfärdighet på sfi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Therese Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sfi; kort skolbakgrund; muntlig färdighet; andraspråksundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en ökad kunskap om hur undervisningen i muntlig färdighet bedrivs inom skolorganisationen sfi, svenska för invandrare. Undersökningen har genomförts i en grupp på nybörjarnivå hos elever med kort studiebakgrund. LÄS MER

 2. 2. På tal om skolan och demokrati : Hur lärare uppfattar kopplingar mellan elevers muntlighet och skolans demokratiuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Lena Ysander; [2018]
  Nyckelord :oral proficiency; Oral abilities; school s previous years; school s democracy mission; rhetoric at school; Muntlig färdighet; muntliga förmågor; skolans tidigare år; skolans demokratiuppdrag; retorik i skolan;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur lärare i grundskolans tidigare år ser på arbetet med elevernas muntliga förmågor, och då speciellt i förhållande till skolans demokratiuppdrag. Muntlig förmåga är en viktig del av de kunskaper du behöver besitta för att fungera i en demokrati. LÄS MER

 3. 3. PrePresentia : An appealing way to turn stage fright into stage delight

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Christopher Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Hälsoteknik; Utvecklingsingenjör; PrePresentia;

  Sammanfattning : Vi har alla varit nervösa inför en muntlig presentation. Detta gäller allt från korta grupparbeten i grundskolan till Examensarbeten på Högskolan, eller ännu större i arbetslivet. Att vara måttligt nervös är önskvärt, då vi människor presterar bäst när vi är lite spända. LÄS MER

 4. 4. Den muntliga färdighetens roll i skolan : Inriktining mot grundskolans årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Rebecca Spetz Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :oral proficiency; oral communication; talk; interaction; muntlig färdighet; muntlig kommunikation; samtala; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med elevers muntliga färdighet, alltså hur denna färdighet arbetas med i klassrummet samt om den medför konsekvenser, både positiva och negativa.  Metoden som används är kvalitativa intervjuer där 5 grundlärare i årskurs 1-3 intervjuas. LÄS MER

 5. 5. Hur engelsklärare på gymnasiet utvecklar elevens muntliga färdigheter genom inkludering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Astrid Anna Johanna Lennartsson; [2014]
  Nyckelord :inkludering; integrering; elever i behov av särskilt stöd; en skola för alla; muntlig färdighet; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att granska hur engelsklärare på gymnasiet definierar inkludering samt hur pedagoger bidrar till en utveckling av elevens muntliga färdigheter genom inkludering. Undersökningens frågeställningar sökte belysa hur engelsklärare på gymnasiet konkret arbetar med inkludering gällande muntliga färdigheter och vilka faktorer som främst bidrar till en utveckling av dessa. LÄS MER