Sökning: "studie- och yrkesvägledning genusperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning genusperspektiv.

 1. 1. Var är flickorna i elbranschen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Björnestedt; Malin Barta; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; El- och energiprogrammet; Genus; Könssegregation; Påverkningsfaktorer;

  Sammanfattning : Vi har med vårt examensarbete haft som avsikt att utifrån könsfördelningen på el- ochenergiprogrammet undersöka vilka påverkningsfaktorer det är som har bidragit till ett icke-sökande bland flickorna till el- och energibranschen. Vi ville få kunskap om hur eleveranser att studie- och yrkesvägledare kan motarbeta mansdominansen på el- ochenergiprogrammet. LÄS MER

 2. 2. Vägledning med genusglasögonen på : Studie- och yrkesvägledare i grundskolan beskriver sitt arbete utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Vikenstrand; [2017]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; genusperspektiv; könsreproducerande mönster; vidga handlingshorisonten;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur arbetet med ett genusperspektiv på studie- och yrkesvägledning utformas i grundskolan. Studien belyser frågor om hur vägledare ser på sitt uppdrag och hur de beskriver sitt arbete med att ha ett genusperspektiv på vägledning. LÄS MER

 3. 3. Genus - ett dilemma i vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tanja Tuomainen; Emilia Olsson; [2016]
  Nyckelord :Genus; Könsarbetsdelning; Neutralitet; Reproduktion av kön; Studie- och yrkesvägledning; Vägledning;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledaren står inför ett dilemma när det kommer till att vägleda elever på ett sådant sätt att deras studie- och yrkesval inte begränsas av kön, samtidigt som de enligt Sveriges vägledarförenings (2007) etiska riktlinjer skall förhålla sig till neutralitet och objektivitet. Hur förstår vägledare den könsuppdelade arbetsmarknaden och hur ser de egentligen på sitt ansvar att vägleda utifrån ett genusperspektiv? På vilket sätt upplever vägledarna att genus kommer till uttryck i vägledningssamtal och hur agerar de för att inte reproducera kön? Detta är en kvalitativ studie i form av intervjuer med sju examinerade studie- och yrkesvägledare runt om i Skåne som tar sin utgångspunkt i Linda Gottfredsons teori om begränsningar och kompromisser och Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledaren - en möjlig resurs för en mindre könssegregerad arbetsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jina Jaxwall; Maja Thunberg; [2016]
  Nyckelord :könssegregerad arbetsmarknad; jämställdhet; genus; begränsningar; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Sveriges arbetsmarknad är starkt könssegregerad. Forskning påvisar skolans reproducerande kraft gällande normer och strukturer samt dess möjlighet att vara en resurs för att arbeta mot en mindre könssegregerad arbetsmarknad. Det är hela skolans ansvar att arbeta för att elevers studie- och yrkesval inte ska begränsas utifrån genus. LÄS MER

 5. 5. Medvetandegörande perspektiv - incitament och metoder för genusmedveten vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lina Jönsson; Caroline Månsson; [2011]
  Nyckelord :vägledning; genus; verktyg; perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete åskådliggör praktiska metoder för att arbeta med genusmedveten vägledning. För att genomföra detta har vi tagit hjälp av en person med en filosofie kandidat inom genusvetenskap, som delat med sig av sina tankar kring jämställdhet, neutralitet och metoder. LÄS MER