Sökning: "svenska som andraspråk didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk didaktik.

 1. 1. Språkutveckling i ett heterogent klassrum : Elevers uppfattning om stödstrukturer i integrerad undervisning i svenska och svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Toll; [2019]
  Nyckelord :Språkutveckling; Integrerad undervisning i svenska och svenska som andraspråk; Stödstrukturer; Närmaste proximala utvecklingszon;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa fallstudie undersöks elevers uppfattningar om möjligheten att av lärare få den stöttning som de är i behov av i en integrerad undervisningsgrupp i svenska och svenska som andraspråk. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin och bygger på semistrukturerade enskilda intervjuer med sex elever som ingår i samma undervisningsgrupp i årskurs 7 på en mångkulturell högstadieskola. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen i svenska som andraspråk : Beskrivningar från 10 lärare på lågstadiet och vuxenutbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenni Kallström; Tina Magnusson; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; läs- och skrivinlärning; andraspråksinlärning; lågstadiet; vuxenutbildning; grundad teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Min bro : En studie av innehåll i elevers sakprosatexter från nationella proven i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mika Sund; Julia Andersson; [2019]
  Nyckelord :nationella prov; sakprosatext; makro- och mikroteman; bindeord;

  Sammanfattning : Denna studie hämtar inspiration från en studie av Jenny Wiksten Folkeryd (2014) vars huvudsyfte var att bidra med ny kunskap om hur man kan studera och diskutera innehållsliga aspekter i elevers skrivande i lågstadiet. I studien uttrycks att det finns mycket lite forskning kring hur elever organiserar innehållet i sakprosatexter. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av läsförståelse hos andraspråkselever : En läromedelanalys av två läromedel i svenska som andraspråk

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Vasiliki Vagia; [2019]
  Nyckelord :läroböcker; schemateori; genre; bilder; autentiska texter;

  Sammanfattning : : Denna studie har som syfte att öka kunskapen om läromedel i svenska som andraspråk i årskurs 3 och undersöker vilka möjligheter andraspråkslever erbjuds för att utveckla sin läsförståelse. Läsförståelsen påverkas av olika faktorer såsom ordförråd, läsförståelsestrategier, kunskap om olika textgenrer, bilder som illustrerar texterna samt huruvida texterna är autentiska eller icke autentiska. LÄS MER

 5. 5. Extra anpassningar och särskilt stöd : En kvalitativ studie om lärares val av extra anpassningar och särskilt stöd för elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Hugaas; Frida Ström; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråkselever; undervisning; extra anpassningar; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera vad som ligger till grund för grundskollärares val av extra anpassningar och särskilt stöd för elever med svenska som andraspråk. Extra anpassningar är mindre stödinsatser som genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. LÄS MER