Sökning: "transfer learning"

Visar resultat 26 - 30 av 258 uppsatser innehållade orden transfer learning.

 1. 26. Nyckeln till de kinesiska skrivtecknen : Ett utvecklingsarbete i hur kunskap om tecknens komponenter och uppbyggnad kan främja inlärningen av kinesiska skrivtecken i den svenska skolan.

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Tobias Hägne; [2019]
  Nyckelord :kinesiska;

  Sammanfattning : For a westerner or any other person who comes from a language background where the alphabet is used to form words and sentences, Chinese is one of the most difficult languages for second language learners. Especially the mastering of the Chinese written language is deemed by a majority of Chinese language students as the most difficult part of learning Chinese. LÄS MER

 2. 27. Short Range Gesture Sensing and Classification Using Pulsed Millimeter-Wave Radar and Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hannes Dahlberg; Anton Evertsson; [2019]
  Nyckelord :Classification; convolutional neural network; gesture sensing; hand gesture recognition; machine learning; millimeter wave radar; pulsed radar; transfer-learning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Human hand gestures present a novel way of interacting with electronic devices. A millimeter-wave radar setup utilizing a pulsed Resonant-Tunneling Diode signal generator in the 60 GHz ISM band is used to measure 12 different hand gestures. The data is used to train and validate Convolutional Neural Networks (CNNs). LÄS MER

 3. 28. Comparative study of table layout analysis : Layout analysis solutions study for Swedish historical hand-written document

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Xusheng Liang; [2019]
  Nyckelord :layout analysis; pattern recognition; document digitalization; table layout extraction; transfer learning; machine learning; image processing; Hessian filter; Gabor filter;

  Sammanfattning : Background. Nowadays, information retrieval system become more and more popular, it helps people retrieve information more efficiently and accelerates daily task. LÄS MER

 4. 29. Men brukarna då? : Ett förslag på hur arkitektens roll kan utvecklas till att dra lärdom av brukares upplevelser och användning av färdigställda projekt genom kunskapsåterföring

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Robert Gremalm; Emma Lindau; [2019]
  Nyckelord :kunskapsåterföring; vinstintresse; förtätning; stadsmässighet; arkitekter; landskapsarkitekter; stadsbyggnad; stadsplanering; brukare; användare; bostadsgård; gård; innergård;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter i Stockholm, samlades augusti 2015 på en skolgård i Årsta för att protestera mot vad de upplevde som en allt sämre möjlighet att bidra till kvalitativa miljöer. Mer specifikt protesterade de mot att kraven på vinst prioriterades över kvaliteten på de miljöer som byggdes, med effekten att bostadsgårdar, och förskolegårdar blir allt mindre och som de såg det, otillräckliga. LÄS MER

 5. 30. Investigating techniques for improving accuracy and limiting overfitting for YOLO and real-time object detection on iOS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jakup Güven; [2019]
  Nyckelord :YOLO; object detection; overfitting; dataset composition; hyperparameter optimisation; transfer learning; iOS; real-time; improving accuracy;

  Sammanfattning : I detta arbete genomförs utvecklingen av ett realtids objektdetekteringssystem för iOS. För detta ändamål används YOLO, en ett-stegs objektdetekterare och ett s.k. ihoplänkat neuralt nätverk vilket åstadkommer betydligt bättre prestanda än övriga realtidsdetek- terare i termer av hastighet och precision. LÄS MER