Sökning: "ultimate limit state"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden ultimate limit state.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 2. 2. Lateral resistance of short piles near slopes - a review of calculation methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Tomas Jönebratt; [2020]
  Nyckelord :Lateral load capacity; Horizontal load capacity; Piles near slopes; Approximate design methods; Soil; Geotechnical engineering; Friction soil; Wind load; Ultimate limit state; Noise screens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid konstruktion av bullerskärmar så väljs vanligtvis pålning som grundläggningstyp. Det finns flera modeller som kan approximera ett krav på minsta pållängd beroende på olika typer jordförhållande och vindlast. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk dimensionering av limträkonstruktion : En ekonomisk jämförelse mellan överdimensionering och brandskydd av en limträkonstruktion, för att uppnå gällande brandkrav på bärförmåga.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Niklas Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Structural fire design. Glulam construktion. Fire protection. Load bearing capacity; Brandteknisk dimensionering. Limträkonstruktion. Brandskydd. Bärförmåga;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning av när det är som mest kostnadseffektivt att överdimensionera eller att brandskydda en limträkonstruktion för att uppfylla gällande brandkrav. Syftet med arbetet är att underlätta val av brandskyddmetod på större limträbyggnader, där kostnaderna kan bli väldigt höga beroende på vilken metod som används. LÄS MER

 4. 4. Stabilisering av KL-träbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Sandström Marklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stabilisering av en byggnad är ett viktigt moment att kontrollera. Denna rapport visar, med ett praktiskt exempel, hur stabilisering av en flervåningsbyggnad tillverkad med korslimmat trä (KL-trä) går till. Byggnaden som har kontrollerats är tio våningar hög över markytan och kommer att stå i Uppsala. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av träförband : En jämförelse mellan olika typer av förbindare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Träförband; förbindare av stål; spik; träskruv; skruv; konstruktion;

  Sammanfattning : I träkonstruktioner används olika förbindare av stål för att sammanfoga olika virkesdelar. För att kunna välja en lämplig förbindare måste konstruktören därför veta vilka skillnader som finns mellan dem och ha kunskap om vilka regler som gäller vid beräkning av förbandets bärförmåga. LÄS MER